ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ބަޖެޓު ބޮޑުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހާއްސަ ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.


ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ވަގުތުން އެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމަށް މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ދެ އިދާރާ އިން އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ސަބަބު ހޯދުމަށް މެމްބަރުން ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ އަދަދުތަކެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމަ، ފާސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި، ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާ ސަބަބެއް ބުނެދޭން ޖެހޭ. އެހެން ނޫނީ މިކަން ކުރަން އުނދަގޫވާނެ،" ކޮމިޓީ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ މިއަދު ދޭއް ޖަހާއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ އަދަދު މަދު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފައިވާތީ، ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ރިކަމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓަށްލުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ދޭން ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅި އިރު، އޮތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މަޖިލީހުން ފޮނުވި އަދަދަށް ވުރެ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުކޮށެވެ.