ރާއްޖެ ފެހިކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ފަށައިފި

މުޅި ރާއްޖެ ފެހިކުރުމަށް ހިންގާ "ރަށްފެހި" ހަރަކާތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަ ކުރުމުގައި ގަސްތަކުގެ ދައުރު އަންގައިދިނުމާއި ގަސް އިންދައި ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކޮށް ޒިންމާދާކުރުވުމެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ނެތިގެންދާ ގަސްތައް ނެތެމުންދާ ނެތިދިއުން ހުއްޓުވުމާއި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފެންނަމުންދާ ގަސްތައް ފާހަގަކުރުން ވެސް އެ ހަރަކާތުގެ މަގުސަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތް ފެށީ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހަރުދަނާކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގަސްކެނޑުމާއި ރަށްތައް ހަނަފަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރެވިގެން ކަމަށާއި އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ވެށި ގުރުބާންކުރާނެ ބައެއް ނޫންކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 50 ޕަސެންޓު ރަށުގައި ފެހިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މުޅި ރާއްޖެ ފެހިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކާއި ހުސްބިންތަކުގައި 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް އިންދަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވަނީ 250 ރުއްގަސް އިންދައިފަ އެވެ.