ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލާއި ޕެންޝަން ބިލަށް ވޯޓަށް ނޭހޭތީ ރައީސް ކަންބޮޑުވޭ: ތަރުޖަމާނު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލާއި ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ޕެންޝަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފާސްކުރަން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެޖެންޑާ ކުރި އެވެ. އެކަމަކު، އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު، އިސްލާހު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ހަމައެއް ނުވެ އެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 86 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހަން ވާނީ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން، ވޯޓު ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބޭ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެއީ މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި 85 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 43 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

ހޫދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮވެމެ، ދެ ބިލް ފާސް ނުވެ ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ބިލް ފާސް ނުވެ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމާ ރައީސް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެހެންވެ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ބިލް ފާސްކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ އަރިހުން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެ ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނުނިމި މަޖިލިހުގައި އޮތް އިރު، މާދަމާ އޮންނަ ޖަލްސާގައި ދެ ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ދެ ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި ދެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް ބެލި އިރު، ވޯޓު ނުނެގުނީ ހަތަރު މެމްބަރުން މަދުވުމުންނެވެ. މި އަހަރަށް މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު އިއްޔެ އޮތް ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އެހޭ ގޮތް ނުވީ ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވުރެ އެންމެ މެމްބަރެއް މަދުވެގެންނެވެ. އަދި މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ބެލި އިރު ހަ މެމްބަރުން މަދެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ފަންސާހަކަށް މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިރު، މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވީ 37 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި ވޯޓު ގަޑީގައި ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރަކާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެކެވެ.

ވޯޓު ގަޑީގައި ޕީޕީއެމުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މަދު މެމްބަރެކެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި އިރު، ގާނޫނުއަސާސީ އާއި މިހާރު ހުރި ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ބައިތައް ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާ މެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ. އެހެންވެ، ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސް، ބައެއް ބާރުތައް ނެގި އެވެ.

ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސޭވިން އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އަލަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ އަހަރަކު ހައްޖަށް ދާން ދައްކަން ޖެހޭ ރަސްމީ އަގުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އަދަދުގެ 50 ޕަސަންޓެވެ.