ޚަބަރު / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގެ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން: އެ މަނިކުފާނަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ވާހަކަ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކުރުން ވަނީ އިތުރުވެފައި.-- ފައިލް ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

28 އޯގަސްޓް 2016 - 13:12

79 comments

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނޫސް، ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން އިއްޔެ ކުރި ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލަންޑަނުގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ލިޔެފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން އެސްޓީއޯ ހިންގެވިއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު (4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނާ އެކު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް ފަޅާއެރީ "އޮޅުމަކުން"ނެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގައި ކާބަން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހެދި އޮޑިޓަކުން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ގެންދަވަނީ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ވިއްކަވައިގެން ރައީސް ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ގާތް ބޭފުޅުން ބޮޑެތި ފައިދާތައް ނަންގަވަމުން ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހުސެން ޝިހާބު، ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެސްޓީއޯ އިން މިޔަންމާއާ އެކު ތެލުގެ ވަގު މުއާމަލާތްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

ބިން ވިއްކުން ފަދަ ކަމަކުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ގާތް ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަނީ ދެ ފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ޖަލަށް ލީ 137 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އުޅުއްވުމުން

އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނޫހަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިން ކާބަން ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދި އޮޑިޓުން އެނގުނީ "ރާއްޖެ އަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ ރާއްޖޭން ތެޔޮ ބޭރުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކަމެ"ވެ.

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިސާގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ވަނީ، ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފަ އެވެ. ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 137 މިލިއަން ޑޮލަރު (2 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް، އެ މަނިކުފާނު ޖަލަށް ލުމެވެ.

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުކުރީ 2009 ގައި އިންޑިއާގެ ދަ ވީކް ނޫހުންނެވެ. އެ ނޫހުން އޭރު ބުނި ގޮތުގައި 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި އެސްޓީއޯގެ ސިންގަޕޫރު ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ހިންގި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި އިރު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވައި، ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ތެލުގެ އެ ވިޔަފާރި ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކުން ތަހުގީގު ވެސް ކުރި އެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކައުންޓިން ފާމް، ގްރާންޓް ތޯންޓަން މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓެއް ވެސް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު އެ މައްސަލަ ބެލުން ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި އަލުން ރިޕޯޓެއް މި ޖެހީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ކަހަލަ ލިއުންތައް ޝާއިއުކުރުން އިތުުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުންޏެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާއިން ވަނީ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. މި ރިޕޯޓު މި މަހުގެ 30 ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

79 ކޮމެންޓް, 240 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 68%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 32%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހުވާ

29 August 2016

ޙުވާ މާށެއް ޔާމީނަކައް ވޯޓެއްނުދޭނަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްބެ

29 August 2016

ވާގޮތަކީ ހަމަ ވެރިކަމާހެދި މޮޔަވަނީ... ތިޔަކަށް ދުވަހަކުވެސް ވޯޓް ލާކަށް ނެތިން.... އަވަހަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރަންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނާސިރު

29 August 2016

އަބުގެ ދައުވާގެ ބިލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވަނީ މާބޮޑަށް ކަންނޭގެ މިހާރު،

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑު

29 August 2016

ނަޝީދު ކަލޭގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ކަލެއަށް ވެރިކަން ކުރަން ނޭގުމުން. ކަރުން ނާރުނަގާ އުޅުނަކަށް އަދި ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ކެތްތެރިންނަށް. ޙިކުމަތްތެރިންނަށް. މި ކޮމެންޓް ޖަހާދޭނެ ކަމށް ހީކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު

30 August 2016

ބަގާވާތް ކުރި ދުވަހު ކަލޭ ކޮބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭނުމީކުރިއެރުން

29 August 2016

800... 300... 137... މިލިއަން މިލިއަން މިލިއަން. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރެއްވީ މިކަމުގެ ހެކި ހޯދާ މައުމޫނާއި ޔާމީން ޖަލަށް ލާން. ދެން ކާބޮން މަދުކުރަން ކުރި މަސަތްކަތް އެއޮތީ ފިލްމުގައި. ދެންވެސް ކުދި ޓްރެއިލާރސް އަދި ސީންތަށް ކުޅުއްވި. ނުވިކަމަކީ މިއަދު މިފެންނަފަދަ ތަރައްގީ ގެނައުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސަޢިން ޢަފީފު

29 August 2016

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާހާ ދުވަހަކު ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމަކީ މައްސަލައެއް. މީ ދިވެހިރާއްޖެ. ކަންކަން ނިންމާނީ އަހަރުމެން އަމިއްލައަށް... ދިވެހި ދަރިން. މަށެއް ދުވަހަކުވެސް އަދި ވޯޓެއް ނުލަން އެކަމަކު ބޭރުމީހުންނާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ލާމަން. އެއީ މަގޭ ވާޖިބެއް. . . ހޭލާ... "މިއަޅާގެ ނަމާދު އަދި މިއަޅާ މަދަދަށް އެދެނީ ހަމައެކަނި އިބަ ރަސްކަލާންގެ ހަޒްރަތުން ނެވެ" މީ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ކުރިން އަހަރެމެން ކިޔާއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.................ވިސްނާ........ހާދަވީކޭ ދިވެހިން ދެއްތޯ......

The name is already taken The name is available. Register?

ސިޔާސަ

29 August 2016

ވޯޓު ނުލާނީ ކޮންކަހަލަ ބައެއްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ތަކުރުބެ

29 August 2016

ނަޝީދު ފިއްލަވައި ހުރެގެން ފަތިފައްޗައް އިންޓަވިއު ދިނަސް މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ. މީގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނުކެރޭނެ ބުނާކަށް މިޤައުމަށް ތަރައްޤީ ނާދެޔޭ... އޭގެ ބަދަލުގަ ފޯކަސް ގެއްލުވާލަން ފާޑުފާޑުގެ އިންޓަވިއު ތިދެނީ. ރައްޔިތުން މިހާރު އުފާވޭ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ވެރިޔަކަށް ނުގެނެވުނު ތަރައްޤީ ރައީސް ޔާމީން މެކުހަށް ޖަހާފައިވާތީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާން

29 August 2016

ތި ނަޝީދަކީ ހަމަ މީހެއް ނޫން ... ޢަދި ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ ތިކިޔާ ނަޝީދެއް އަދި އެމްޑީޕީ އެއް .

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދު އައިފާން

29 August 2016

ނަސީދު ގެ ވެރިކަމުގަ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަރަދު ކޮއްގެން ގުރާންޓް ތޯރޓަން ކުންފުނިން ރައީސް ޔާމީން ގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލަން ކުރި މަސައްކަތް ދިޔައީ ތޮޅިއައް. ނިސީދުގެ ވެރިކަމުގެ 3 އަހަރު ނިމިގެން ދިޔަ އިރުވެސް ފެނުން އެއްޗެއް ހަރާން. ހުރިހާ އެންމެނައް ވެސް އިނގޭ ނަސީދު އާ ނަސީދުގެ ބައިވެރިން ތި އުޅެނީ ދައުލަތައް ވި ހިޔާނާތް ތައް ފަޅާ އަރާ އެ ފައިސާ ދެއްކުމައް އެންގުމުން މޭކަރައިގެންކަން. ދެން އަވަހައް ބޭކާރު ވާހަކަތައް ނުދައްކާ އަހަރުމެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ދައްކަން އުޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން

30 August 2016

އެހެންވެ ދޯ ވަހީދު ވެރިކަމުގަ މިލިޔަނުން ދީގެން އެ ލޯފާމް ފޮނުވާލީ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާމީ

29 August 2016

އަޅުގަނޑްށް އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ ނަޝީދު އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަން އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުން ސާބިތުވޭ.... އަދި ވައްކަން ކުރިކަމައްވެސް ސާބިތުވެ ޖަލައްލެވުނުކަން...

The name is already taken The name is available. Register?

ނޯމޭން

29 August 2016

ޓެރަރިސްޓު އެއީ ދިވެހި ބަހެއްތައް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454