ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭން ރަައީސް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް "ފަހި ދިިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ކުންފުނި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.


ގަރާރަކުން ރައީސް އެ ކުންފުނި އުފެއްދެވީ އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ދެން ކުރިއަށްގެންދާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ދަށުންނެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިންގާނެ މަޝްރޫއުތަކާއި މާލީ ހާލަތު ދަށް ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑައިޒް ރޭޓެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނީ މި ކުންފުނީގެ ދަށުންނެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން އުފައްދާ މި ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރާނީ މިހާރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ "ހައުސިންގް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް" އަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި އަދުލުވެރި، އިތުބާރުހިފޭ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ކުރިން ބުންޏެވެ.