ޚަބަރު / ގެވެށި އަނިޔާ

މުޣުނީގެ މައްސަލައެއް ނެތް: ފުލުހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވާ އަބްދުލް މުޣުނީ އަށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް ކުރާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު މުޣުނީއާ ގުޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

މުޣުނީގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި ކަމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ފެތުރުމުންނެވެ. މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ އެކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އަންހެން މީހާ ބުނެފައި ވަނީ އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް އޭރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޣުނީއާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޭނާ ފުލުހުންނަށް ފޮނުވި ސިޓީ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން ދިން ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ "މުޣުނީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި މި ސާވިސް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މި ސާވިސްގެ ރިކޯޑްތަކުން ނުދައްކާ" ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މުޣުނީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ކުރި ޓުވީޓަކަށް ހަމައެކަނި ބަލައި، ސުވާލެއް ވެސް ކުރުމެއް ނެތި އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަން ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ފޯރީގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

Suvaaleh ves kurumeh nethi elhi fiyavalhaa medhu hithaama kuran, nan nunagaanan: Mughunee

Suvaaleh ves kurumeh nethi elhi fiyavalhaa medhu hithaama kuran, nan nunagaanan: Mughunee

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ސުވާލު ކުރުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އެޅުމުން މުޣުނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުން--

"ޕާޓީގައި އެބަހުރި އެކަހަލަ ތުހުމަތެއް ކޮށްފިއްޔާ ބެލޭނެ ގުނަވަންތައް. އަޅުގަނޑަށް ސުވާލެއް ވެސް ކުރުމެއް ނެތި މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން ހިތާމަކުރަން. މީހަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮށްލާ ޓްވީޓަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނެތި، އެމްޑީޕީ ކަހަލަ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ޕާޓީއަކުން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން ހިތާމަ ކުރަން،" އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވި ދުވަސްކޮޅު މުޣުނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުޣުނީއާ އެކު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާ އެކު އެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިކްލީލް އާދަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމަށް މައުމޫން ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފަ އެވެ.

32 ކޮމެންޓް, 44 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސުދާ

25 March 2019

އެމްޑީޕީ ގެ ދެފުށް ދެގޮތްކަން. ޙިސާނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު މާ ގޯސް ްްްްްްްްްްްްްްްްްް އެއީކުޑަކުދިންތަކަކަށް ކުރި އަނިޔާއެއްގެ ތުހުމަތު. ނަޝީދު ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެޙޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ތިނަދޫރައްޔިތެއް

25 March 2019

ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް. ހަވަރު ތިނަދޫ ހަދާންހުންނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިބިރިހިންބެއްޔާ

25 March 2019

ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ޕާޓީއަކަށްތާ ތިޔަވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިޔާދާ

25 March 2019

އެންމެންގެވެސް ދޫމަތީ ޒިޔާދާ ނަޢީމްގެ ނަން އޮތް އިރު ހަނދާންކުރަމާ، މި ފަދަ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަކީ ފުލުހުންނަށް އާންމުކޮށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެއް ނޫން.މީހުންގެ ލޯ މަތިން ދުރުގައި ދެމީހުން ދެމެދުގައ ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާ ތަކަކީ އެކަން ހިނގިކަމުގެ ހެކި ހުންނަ މައްސަލަތަކެއްވެސް ނޫން. ގިނަ ފަހަރަށް ފިރިހެނުން ތިބޭނީ އަންހެންމީހާއަށް ބިރުދައްކާ އޭނާ ފިއްތާލާފަ. އެހެން ވީމަ، މީނަގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނެތުމަކީ އަދި މިކަން ހިނގާ ނުދިއުމެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ޡާޙީރު

25 March 2019

އައްނިގެ ބޯއި އެއްވީމާ ސަލާމަތްވަނީ. ކުޑަކުއްޖާކާ ބެހުނު ހޯރަ ޢިއްބެވެސް ސަލާމަތްކުރިއެއްނޫން !

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޅުދުއްފުށީބެ

25 March 2019

އެމްޑީޕީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީއެކޭ ކިޔަކަސް އެޕާރޓީ ހިނގާނީ ދާދާ އަންގާ ގޮތަކަށް، އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ގަބީލާ އަކާ އެއްވަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެޑްމުންޑޯ

25 March 2019

ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތުމަކީ އަދި ގެވެށި އަނިޔާނުކުރާމީހަކަށް ވުމެއްނޫން ،

The name is already taken The name is available. Register?

ނަންބަރު

25 March 2019

މިހާރު އެއަނއހެން މީހާއަށް އެއްޗެއް ވިސްނިފަ ހުންނާނީ. ދޮގަކަށް ވުރެ ތެދުބަސް ކާމިޔާބު ހޯދާނެކަމުގެ ހެކި މިލިބުނީ. މަރުހަބާ ރަޙްމަތްތެރިޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ފޭޒް

25 March 2019

10 ވަރަކަށް މީހުންނަށް މުސާރަ ދީގެން އުޅުނަކަސް އަދި ނުހޮވޭނެ އިގިއްޖޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރަންޖީ ހާޖީ

25 March 2019

އަދިވެސް އެންމެފަހު އޯޑަރު ނެރޭނީ ރޫހާނީ ލީޑަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދު

25 March 2019

މުޤުނީކައިރީ އަހާބަލަ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވަކިކުރީ ކޮންކަމެއްކޮށްގެންތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަކާސް

25 March 2019

އެސްޓިއޯއިން ވަކިކުރީ ވަކިވާން ސިޓީ ލީމައެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

މުޣުނީ

25 March 2019

މުޤުނީ އެއްނޫން. މުޣުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454