ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކުން ޕެނަން ޑިސްކަޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.


މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެމެރިކަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ތިން ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވި އެވެ. އެއީ "ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް"ގެ ރާއްޖޭގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު އާއި "ދި އެޑިޝަން" ގެ އެޑިޓަރު ރައި މުނައްވަރާއި "މިނިވަން ރޭޑިއޯ" ގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އައިޝަތު އާނިޔާ އެވެ.

ޖުނެއިދު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ޔޫނިއަނެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޔޫނިއަނެއް އުފައްދައިފި ނަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެތިކްސް ހިފެހެއްޓި ނިއުސްރޫމެއްގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ވެސް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމެރިކަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގާނޫނުގައި ހައްގުތައް ޔަގީންކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ މާހައުލް އޮތް ގޮތާއި ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިން އަމިއްލަ އަށް ސެންސަރު ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރި އެވެ. ނޫސްތަކަކީ އިޝްތިހާރުގެ އެހީގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ވުމުން، ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ މެދު އާންމުންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ނޫސްވެރިންނަށް އެކަން ރިޕޯޓްނުކުރެވޭ ތަން އަންނަ ކަން އާނިޔާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގަށް އަރައިނުގަނެ ނަފްރަތުގެ ބަސްތައް ނުވަތަ "ހޭޓް ސްޕީޗް" މަނާކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.