މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ އިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު 1.09 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިން ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ މި މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަދަށް ވުރެ ފަސް ޕަސެންޓު މަދު އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާ ކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަތަ ޖީއެސްޓީ އެވެ. ޖީއެެސްޓީގެ ގޮތުގައި 666 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް އެވެ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 95 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ ދަށްވީ ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ މަދުވުމުންނެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހަށް ވުރެ މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވީ މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުންނެވެ.

ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 663 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. އެއީ 43 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.