ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަކަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އާންމު ޖަލްސާ އަކަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްދިނުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ގައި އެ ޕާޓީން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ.


މިއީ، މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ޕީޕީއެމުން މިގޮތަށް އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ސަރުކާރު ހިންގި ޕާޓީން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ގައި އެދިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ބާއްވާ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްދިނުމަށެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އެ ޕާޓީން އެދިފައި ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ރޭ ގެ ހަވީރު 6:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އަށެވެ.

ޕީީޕީއެމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް ގައި ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކުރަން "މަތިން" ދެކޮޅު ހަދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ކަންކަން ވާ ގޮތް ބަލަން އެ ދެ ޕާޓީން ތިބި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއުގެ ޓުވީޓު

"ހުރަސް އަޅައިފި ނަމަ އަބަދު ބަލަން ނުތިބޭނަން އިނގޭތޯ،" ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝުޖާއުގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ވެރިކަން ކުރި ދުވަސްވަރު، އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ކާނިވާ ސަރަހައްދު އަދި އެހެން ތަންތަން ދޫކުރުމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި ވެ އެވެ.