ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން 22 އަހަރުުގެ އަންހެނަކަށް ހުކުމް ކޮށްފި

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނު ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ފެމިލީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.


މި ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މި އަންހެން މީހާ އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ގޮސް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅޭތީ، އޭނާ އަށް ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވާ" ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އަންހެން މީހާ ދިޔައީ ފިލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި މަންމަ ގާތު އަހައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް އަންހެން މީހާ ޝަރީއަތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުނެފައި ވަނީ ދަރިފުޅު ކައިވެންޏެއް ވެސް ނުކޮށް ހުރުމުން ދަރިފުޅު ހުންނަންވާނީ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަންހެން މީހާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އުޅެނީ ކައިވެންޏެއް ކުރަން ކަމަށެވެ. ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެއީ ބައްޕަ އަށް އިތުބާރު ނުކުރާތީ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުން ނިންމީ، ބައްޕަގެ ކިޔަމަނުން ބޭރުން އެހެން ރަށެއްގައި އަންހެން މީހާ އުޅެނީ މަގުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ހުކުމްކުރީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކަކީ އެއްވެސް ގައިދެއް ނެތި މުތުލަގަށް ދީފައިވާ ހައްގުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ހައްގުތަކުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަދި ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ސަރީހަ ނައްސުންނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސައްހަ ހަދީސްފުޅުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހައި ކޯޓުން 2012 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފަ އެވެ.

މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އަންހެނަކު ކައިވެނި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އިސްވެގެން ވަނީ ބައްޕަ ކަމަށާއި ފާފައަކަށް ނުވާ ކަންކަމުގައި މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވުން ލާޒިމްކަން ކީރިތި ގުރުއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާގެ ހަދީސްފުޅުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދު ހުކުމް ކުރެއްވީ އެ އަންހެން މީހާ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިއުމަށެވެ.