ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިި

ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްދެއްވީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަސީމް އަކްރަމެވެ. އިސްކަންދަރުން ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕްރިންސިޕަލް ހުސެއިން ސައީދެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ވަނީ، 55 އިންޗީގެ ސްމާޓް 8 ޓީވީ އާއި ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއި 25 ޔޫޕީއެސް އަދި 150 އެގްޒެކެޓިވް ގޮނޑި ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެތަނުން ހަދިޔާކުރި ފަސް އިންޗީގެ 16 ޓީވީ، އެ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބަހައްޓައި ޑިޖިޓަލް ޓީވީ އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދޔާކުރަަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަންވަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ- ފޮޓޯ: އިސްކަންދަރު ސްކޫލު

އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވިދާޅުވީ، މީގެ 58 އަހަރުކުރިން އުފެއްދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ކުރި ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކިޔަވައިދިނުމުން އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ކަންކަން ހޯދައި ބެލުމުގައި ވެސް ކުރި އެ ސްކޫލަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ބޭނުން އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރަަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން- ފޮޓޯ: އިސްކަންދަރު ސްކޫލު

ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. މަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ކައްވަޅަށް ދިއުމާ ހަމައަށް އިލްމު އުނގެނުމަށް އިސްލާމުގައި ބާރު އަޅާއިރު، މާދަމާގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދަރިވަރުން އިލްމު ހޯދުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.