ތަހުގީގާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ދެން ފެންނާނެ: ރައީސް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.


ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ކުރު ޕްރެސް ބްރީފިންއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގަ އެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށާނެ އެވެ.

މަރާލައިފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ރައީސް އުފެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ބުނެފައި ވަނީ ރިލްވާން ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ގެންގޮސް، ކަނޑުމަތީގައި ކަރުބުރިކޮށްލައި ކަނޑު ފެއްތީ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހުންގެ ނަންތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވަގުތީ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އަދި ރިލްވާންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އެހެން ދިމާއަކަށް އަނބުރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން އާންމުންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

(ތަފުސީލު އަންނަނީ)