ސަރުކާރުގައި ލަސްކަމެއް އެބަ އުޅޭ: ނަޝީދު

ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ލަސްކަމެއް އެބަހުރިހެން ހީފުޅުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަޝީދު ތަމްސީލުކުރައްވާ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލުގައި މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފަރުވާ ކުޑަވުމާއި އަޅައި ނުލެވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ވެސް ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ތަންކޮޅެއް ބާރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕްލޭން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަރުގަދަ އަށް ކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ޕްލޭންކޮށްލާފައި މަސައްކަތްތައް ފަށަން ސަރުކާރުތަކުން ކުޑަ އިރުކޮޅެއް (ދުވަސްކޮޅެއް) ހޭދަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ގެންދެވޭނީ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކުން ވެސް އެކުގައި ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ.

"ދެން ބައެއް ފަހަރަށް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގައި ދިމާވާ ލަސްވުމާއި ފަރުވާކުޑަ ކަމުން ދިމާވާ ލަސްވުމާއި ކަންކަމާ އަޅާނުލެވޭތީއާ ކަންކަން ނުބަލަހައްޓާތީއާ މިހެން ގޮސް މި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަހުރި. އުއްމީދު ކޮށްގެން މިހުންނަނީ ކުރިޔަށް މި އަންނަ މަސްތަކުގައި [ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް] ތަންކޮޅެއް ބާރުވާނެ ކަމަށް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާލެއް ލަސްކަމަށް ބުނެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މީގެ ކުރިން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެސް މަސައްކަތްތައް ފެންނަން ފަށަނީ ދެވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ވެސް މިހާރު ގިނަ މަސަައްކަތްތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ލަސް ކަމަށް ބުނެ މީހުން ހަދަނީ މުޅިން ދޮގު ކަމަށެވެ.

ދާއިރާގެ މީހުންގެ ސުވާލުތަކަށް ހުޅުވައިލުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އަލަށް އަޅަން އުޅޭ ފްލެޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ހޯއްދަވާފައިވާ މައުލޫމާތު ވިދާޅުވެ ދެއްވި އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ބޯހިޔާ ވަހިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާލެއް ލަސްކަމާއި މިއަށް ވުރެ އަވަހަށް އެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަން ރައްޔިތުން އެދޭކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މާލޭގެ މަގުތައް ހަލާކުވެފައި އޮތުމާއި ބިދޭސީން ގިނަވުން އަދި ވަޒީފާ މަދުވުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.