ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ހިސާބު ފެއާ އަށް ދަރިވަރުން ހެދީ އޭޓީއެމް އެއް

ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހިސާބު ފެއާގައި ދަރިވަރުންގެ އެކި އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައި އެކި ހުށަހެޅުންތައް ބައިވެރިކުރި އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އޭޓީއެމް އަކަށް ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފެއާ އަށް އެކި ގްރޭޑުތަކުން ތަފާތު އެއްޗެހި ހުށަހެޅި އިރު އޭޓީއެމް ހެދީ ގްރޭޑު 4އޭ ގެ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ. ހަސަން ޒައުލް އާގިލް، އަލްޔަސް މޫސާ އަހުމަދު، އިސްމާއިލް އަމަން އިބްރާހިމް، މުހައްމަދު އިޒާން އިސްމާއިލް، އާމިނަތު އާޔާ އަސްލަމް އަދި އައިޝަތު އާސަލް މުހައްމަދު އެ ތައްޔާރުކުރީ އެންމެ ރެޔަކުންނެވެ.

ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ހިސާބު ފެއާ އަށް އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި އެއްޗެއް.- ފޮޓޯ: ދާންދޫ ސްކޫލް

އެ އުފެއްދުމުގައި އުޅުނު ޒައުލް ބުނީ އޭޓީއެމްގެ މޮޑެލް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރީ ކުޅެން ބޭނުންކުރާ ކުދި ކާރުގައި ހުންނަ މޯޓަރާއި ސިރިންޖާއި ވަޔަރާއި ބޮޑު ދެ ބެޓެރި އާއި ޕްލަގްގެ އިތުރުން ކަލްކިއުލޭޓަރެވެ.

މެޝިންގެ މައިގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކާޑު ބޯޑު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ރުފިޔާ ނަގަން ކާޑެއް ޖަހައި ފިތަކަށް ފިތާލުމުން އޭގެ ތެރެއިން ރުފިޔާ ނިކުމެވެ.

"އެ ރުފިޔާތައް އަޅާފައި ހުންނަނީ ސިރިންޖުގެ ތެރެއަށް. މިސާލަކަށް، 100ރ. ޖަހާލީމަ އެ ސިރިންޖުގެ ތެރެއިން ރުފިޔާ ނިކުންނާނެ،" އަލްޔަސް ބުންޏެވެ.

ފިތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ ކަލްކިއުލޭޓަރެވެ.

ދާންދޫ ސްކޫލުން މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ހިސާބު ފެއާއަށް، ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި އެއްޗެއް.- ފޮޓޯ: ދާންދޫ ސްކޫލް

އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ފަހީމާ އަހުމަދު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު އަލަށް ބޭއްވި ހިސާބު ފެއާ އިން ދަރިވަރުންގެ ގާބިލްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނު ކަމަށެވެ. އޭޓީއެމްގެ މޮޑެލްގެ އިތުރުން ގަޑި އާއި ހިސާބު މާއްދާގައި ކިޔަވައިދޭ އެކި ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ އެކި އެއްޗެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ތަޖުރިބާއިން، އަންނަ އަހަރު ވެސް ހިސާބު ފެއާ ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފެއާގައި ތަފާތު އެއްޗެހި ފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، 268 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ ސްކޫލުން ދެ އެވެ.