ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭ ނަތީޖާ ފެންނާނެ: ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ލިބެން ޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ އަދަދު 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ނުއަގުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ހަމަ އަގު ހޯދަން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަފުސީލު އަންނަނީ