ޚަބަރު / އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޑީކޭއިން ކިޔަވައިދިން ޑޮކްޓަރުން ހިދުމަތަށް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކޮލާޝިޕްގައި ސްޕެޝަލައިޒްވި ފުރަތަމަ ތިން ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާ އަށް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

އޭޑީކޭއިން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ދިވެހި އެ ތިން ޑޮކްޓަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަކީ އެ ހޮސްޕިޓަކަށް ލިބޭ ފަހުރެއް ކަމަށެވެ. މިއީ އޭޑީކޭގެ ސްކޮލާޝިޕަކުން ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ސުޕްޝަލައިޒްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ ތިން ޑޮކްޓަރުންނަކީ

ޑރ. މައުރޫފް ވިސާމް- އާންމު އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހާއްސަ

ޑރ. ޒާހިޔާ އަބްދުލް ބާރީ- އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ

ޑރ. މައުރޫފާ އަބްދުލް ލަތީފް- ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ

އެ ތިން ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން މައުރޫފް މިހާރު ވަނީ މީހުން ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. އަނެއް ދެ ޑޮކްޓަރުން އަދި މީހުން ބަލަން ނުފަށަ އެވެ.

އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ގިނަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހިދުމަތަށް ނުކުތުމަކީ އުފަލެއް ކަމަށެވެ. ގައުމުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި އޭޑީކޭ އަށް ބައިވެރިވެވޭތީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 152 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 96%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އައިމިނާ

15 October 2019

މާޝާﷲ އުފަލުންގޮސް ފެންކަޅިވެއްޖެ. ވަރަށްވަރަށް އުފާވޭ. މަރުހަބާ 3 ކުދިން. ދިވެހިކުދިންގެ ކުރިއެރުމަށް ފަޚުރުވެރިވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނެގުނުކަތީބު

15 October 2019

މަރުޙަބާ ތިން ދަރިންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ އޭޑީކޭގެ ވެރިޔާއަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝިޔާމް

15 October 2019

ބުރުގާއަޅައިގެން ތިބި ދިވެހި އަންހެން ޑޮކްޓަރުންތަކެއްވީމާ އުފާވެއްޖެ. އާއްމުކޮށް ފެންނަނީ ބުރުގާނާޅާތިބޭ ދިވެހި އަންހެން ޑޮކްޓަރުން. މަރުހަބާ ތިން ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަރީދާ

16 October 2019

ތިވެސް ކޮމެންޓެއް ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގެރިބޯ

16 October 2019

ފަރީދާވެސް ތިޔަ ކުރީ ކޮމެންޓެއްދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމްބެ

15 October 2019

ތިހެން ޤާސިމް ކިޔާވައިދިން ފިނިފެންމާ ސަޢީދު އެންމެ ބޭނުންވި ވަގުތު ޤާސިމް ކަރަށް ފައިން އެރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނައްޓު

15 October 2019

ސުކުރިއްޔާ އޑކ. ތިޔަ ކުދިންވެސް ތިތަނުން ތަޖުރުބާ ކޮޅެއް ލިބޭއިރަށް އެހެން ގައު މަކަށް ނައްޓާ ނުލައްޗޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޭއޭބީ

15 October 2019

އަސްލު ތީ ގައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ ތިޔަ ކުރިއެރުމައްޓަކާ އޭޑީކޭގެ އޯނަރ އަށާއި މެނޭޖިން ޑިރިކްޓަރ އަށް ވަރައްބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

1234

15 October 2019

ހާދަހާ ގިނަ ޑރ.މައުރޫފްތަކެއް މިއުޅެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

5678

16 October 2019

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް ވެސް. މަޢުރޫފް ކިޔާ. އޭރުން ޑޮކްޓަރ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަންނަމާރިޔާ

17 October 2019

މައްރޫފް ކީމާ ސްކޮލާޝިޕް ލިބެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަބު

15 October 2019

މަރުހަބާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ތިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަދާލަތު

15 October 2019

މަރުޙަބާ! މަރުޙަބާ! ތިޔަ ނުކުންނެވުނީ، އިންސާނީ ޚިދުމަތަކަށް. އެއީ ދެދުނިޔޭގައިވެސް ހެޔޮ ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު ލިބިގެންވާ ކަމެއް. ޢިލްމުގެބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454