ކޮތަޅު ކޯޓު ލައިގެން ބްރިޖްގައި ދުއްވުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ފުލުހުން

ކޮތަޅު ކޯޓު ލައިގެން ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ނުދުއްވަން ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.


އެފަދަ ކޯޓަކީ ފަސޭހައިން ވީދައިގެންދާ ކޯޓަކަށް ވާތީ، އެ ކޯޓު އަޅައިގެން ސައިކަލު ދުއްވުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ. ކޯޓު ވީދައިގެން ދިއުމުން ކައިރިން ދާ އެހެން އުޅަނދުތަކުގައި އަޅައިގެން ގޮސް، އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އެ ފަދަ ކޯޓު ބޭނުންނުކުރަން ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. މިފަދަ ކޯޓު ބޭނުން ނުކުރަން މީގެ ކުރިން ވެސް އެތަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ރެ އާއި މިއަދު ހެނދުނު ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެކި ރަށްރަށަށް ވަނީ ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ވެފަ އެވެ. މާދަމާ ވިއްސާރަ އަލިވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާ ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ހޮނިހިރި ދުވަހުން ފެށިގެން އަނެއްކާ ވެސް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.