ޚަބަރު / މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް (ވިލިމާލެ)

ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ދިނުން ގޯސް، މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: އުޝާމް

އެމްއޭސީއެލް އަށް ލިބެން އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ބޮޑު ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސީޕްލޭން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ވާދަވެރި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަދި އެމްއޭސީއެލް އަށް ލިބެން އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް، އާ ސީޕްލޭނުން ބޮޑު ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

TMA ah bodu faidhaa eh vaa gothah aa seaplane terminal dheyn ninmaifi

TMA ah bodu faidhaa eh vaa gothah aa seaplane terminal dheyn ninmaifi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ޓީއެމްއޭއަށް ފައިދާ ވާ ގޮތަށް ޓާމިނަލް ދޭން ނިންމުން

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހެއްދެވި އޮޑިޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު، ޓީއެމްއޭ އަށް ދީފި ނަމަ، އަހަރަކު 41 މިލިއަން ޑޮލަރު (632 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެމްއޭސީއެލް އަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އުޝާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ވާން އޮއްވައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ ފައިދާ އަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. ގައި ބުނާ ގޮތުން ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އެބައޮތް ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާނޭ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން. އެހެން ވީމަ ވަރަށް ސާފު. އެހެން ރިޕޯޓެއް އޮއްވައި މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް،" ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން އުޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮރަޕްޝަން އަމަލެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް--

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭން އުޅެފައި ވަނީ، ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ ޓާމިނަލްއާ އެއްވަރުގެ ޖާގައެއް، އެމްއޭސީއެލުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ހެދި ޓާމިނަލުން ދޭން ނިންމީ، އިންވެސްޓަރުންގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޓީއެމްއޭ އިން ދިގު މާޒީއެއްގައި ހޯދަމުން އައި ބޮޑު ފައިދާ، ހަމަ އެގޮތަށް ނެގޭ ގޮތަށް، އާ ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދެނީ، އެ މަގުސަދުގައި ނޫން ކަމަށް، މިދިއަ ހައެއްކަ މަސް ދުވަހު، އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކަރުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ފިނޭންސްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އާ ޓާމިނަލުން އެވަރުގެ ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް ދޭން ނިންމީ ވެސް، މިހާރު ވެސް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އަގުގައި ކަމަށެވެ.

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް

55 މިލިއަން ޑޮލަރު: މަޝްރޫއުގެ އަގު

28،000 އަކަމީޓަރު: ހަތަރު ބުރީގެ އާންމު ޖާގައިގެ ބޮޑުމިން

8،836 އަކަމީޓަރު: އެމްއާރުއޯ ފެސިލިޓީ އަށް

100 އަކަމީޓަރު: ވީވީއައިޕީ ބަޔަށް

ޓީއެމްއޭ އަށް 16،222 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ދިނުމުން، ލައުންޖްތައް ހަދަން ބާކީ ދެން އޮންނާނީ 13،422 އަކަމީޓަރެވެ.

MACL in ethah haas million rufiyaa eh dhookohlaneetha?

MACL in ethah haas million rufiyaa eh dhookohlaneetha?

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ޓާމިނަލް ދޭގޮތުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބުނުން--

އާ ޓާމިނަލުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް، ސީދާ އެމްއޭސީއެލުން ޖާގަ ދެން ދޭނީ ޓީއެމްއޭ އާއި މަންޓާ އެއާއަށް ދީފައި ބާކީ އޮންނަ ޖާގަ އެވެ.

ރިސޯޓްތަކަށް ދޫކުރާ ލައުންޖްތަކަކީ ޓާމިނަލުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވައްދާ ވިޔަފާރީގެ އެއް ކޮމްޕޯނެންޓެވެ. އެކަމަކު ޓީއެމްއޭ އަތުން ކުޑަ އަގެއްގައި ޖާގަ ލިބެން އޮއްވާ ބޮޑު އަގެއްގައި އެމްއޭސީއެލުން ޖާގަ ކުއްޔަށް ހިފާނީ ދެން ކޮން ރިސޯޓްތަކުންތޯ، ބައެއް ތަޖުރިބާކަރުން މިހާރު ވެސް ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.

އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ހަމައެކަނި ޓީއެމްއޭއާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު އާ ޓާމިނަލުން ޖާގަ ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން އޭރު ވެސް ބުނަމުން ގެންދިޔައީ، ޓީއެމްއޭ ކޮޅަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑު ޖެހިފައި އޮތް ކަމަށެވެ.

ޓީއެމްއޭއަކީ މިހާރު ބޭރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ އެއާލައިނަކަށް ވިޔަސް، އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަން، ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރިން އޮތް އެއާލައިނެކެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގައި އަފީފުގެ ސީދާ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ވަރަށް، ވިޔަފާރި އާއި އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މެމްބަރުން އެބަ ތިއްބެވި އެވެ.

33 ކޮމެންޓް, 27 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 74%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 26%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލިފް ޝީނު

06 February 2020

ޖެނަޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާއެކު ފިނޭސް މިނިސްޓަ އަމީރުގެ ވެސް އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލަން ކެރޭނެބާ. ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުންވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ބޮލައިލާ ޖެހީ މިހާރުވެސް ހަމަ އެހެން. މާލިއްޔާއިން ހަމަ ވައްކަން މިކުރަނީ. ކުރީ ސަރުކާރަށް ފެނުނީ އެމްޓީޑީސީ މިސަރުކާރަށް އެމްއޭސީއެލް. ކިހާބޮޑު ދެރައެއްމީ ރައްޔިތުންނަށްލިބޭ. ސަހަލު އެކަކުވެސް ނެތޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

88888

06 February 2020

ޒީރޯ އިތުރުވާ ގޮތަށް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ޓޮލަރޭޓް ކުރުމުގައި ސަރުކާރު ދުވަކަހަށްވުރެ ދުވަހެއް ކުރިއަރަމުން އެބަދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

06 February 2020

ހީވާކަހަލަ ކޮލިގޭ ހަރުމުދަލޭ ..

The name is already taken The name is available. Register?

ދެކޮޅު

06 February 2020

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފަދަ ޔަގީން ނަފާ ބޮޑު ، އަދި އަމުދުން ބޭރުގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ދައުލަތުން އިނާޔްތްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ! ލޯނު ނުދެއްކިގެން ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުކޮށް އިތުރު ކުރަނީ ! ޢެކަމަކު ނުއަގުގައި އެއާރޕޯރޓް ބައިބަޔަށް ވިއްކަނީ! ބްރޯ، ޑީލެއް ނޫންކަމަށް ގަބޫލުކުރާނީ ކިހިނެތް؟ ހައްތާވެސް ވަގުން ދޮގެއްތޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން ދީނި

06 February 2020

މަށަށް ނުވިސްނެނީ 55 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އަހަރަކު 41 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާ ލިބޭނޭ ބުުނާގޮތެއް!! އެއީ ދޮޅު އަހަރު ނުވަނީސް އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކަވަރ ވާނޭ ބުނުން!!! މިއީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމްބަރެއް ނޫން. ތިވާނެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރިޓާން ރަގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަޅުކާޅު

06 February 2020

ޢަހަރެމެންނަށް ނުވިސްނެނީ ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ އެއާރޕޯރޓް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައި ބިޑް ކުރުމެއްނެތި، ކުއްޔަށް ބަދަލު ގެނައުމެއްނެތި ޓީއެމްއޭ އަށް ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ބޮޑުބައެއް ދިނީމައެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރަލް

06 February 2020

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖްލިސް ރައީސް ގެ ބަހެއް ބޭނުން ވެ އެވެ. މިއީ ގައުމީ މައްސަލަ އެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޝީދު

06 February 2020

އެކަން ދަނީ ހަމަ ރަގަޅަށް. އެކަމުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަސީދު

06 February 2020

ޕީޕީެމް ވެރިކަމައް ގެންނަންވެއްޖެ ޔާމިން ދޫއްކޮއްލާ

The name is already taken The name is available. Register?

ނޯވޭ

06 February 2020

ދެން ޔާމީން ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއެކު ގެނައި ސަރުކާރުންނާ މަޖްލިހުން ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުޅާ

06 February 2020

ޔާމީން ތި ޓާމިނަލް އެޅިވެސް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން އެއްބަސްވެފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުޅާ

06 February 2020

ޔާމީންތަ އެއްޗެހީގަ ސޮއިކޮށްގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުގައިވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖްވާ

06 February 2020

ޓީއެމްއޭ ބްލެކްސްޓޯނަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު ދެން އެމީހުންގެ ބޮލުގަ އެޅުވީ ރަންގަލި ކޮންރެޑް ރިސޯޓް! ބްލެކްސްޓޯނުން ޓީއެމްއޭ އެހެން ބަޔަކަށް ބޮޑު ކެޕިޓަލް ގެއިން އަކާ ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް މިހާރު ވިއްކާލާފަ ކަމަށް ވަނީ! ޓީއެމްއޭ އެނުއަލް ޕްރޮފިޓް އުޅެނީ އަހަރަކު ފަންސާސް މިލިޔަން ޑޮލަރާގާތުގަ! މި ފަދަ ކުންފުނިންތަކުން އަހަރުމެންގެ ޕޮލިސީ މޭކަރުންނަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ކުށް ހީ އެއް! ފިނޭންސް، އާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުން ފަދަ މީހުނަށް!

The name is already taken The name is available. Register?

ލުތުފީ

06 February 2020

ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުމާ ދެކޮޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454