އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން، ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.


އެކަމަކު، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މިރޭ 9:00 ގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މީޑިއާ އަށް ސިއްރެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މީޑިއާ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް ވިޔަސް މިރޭ އެ އުސޫލު ބަދަލުވީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ބޭއްވި އެވެ.

އެ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ މެދު ހެނދުނު ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ. ހެނދުނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ޕާޓީތަކުންނާއި ބައެއް މަންދޫބުން ވަނީ، ކޮވިޑް ބަލީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ފަހު، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާ މެދު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ގޮތެއް ނިންމަން އީސީގައި އެދިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ނަމަ އިތުރަށް 30 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް 25-30 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެހްދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އެ ކޮމިޝަނުން އަދި ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި، 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ގިނަ ޚަރަދުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެމްއާރުއެމުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެެދިފަ އެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ އަށް ދިއުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޝަރުތަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރުމެވެ. އެކަމަކު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފި ނަމަ އެކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވެސް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެ ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ.