ތިން ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަކަށް ދާން 1 ގަޑިއިރަށް ނުކުމެވޭނެ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.


ދަރުބާރު ގޭގައި މިހާރު އޮންލައިކޮށް ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒާއި އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު ނަޒްލާ ރަފީގެވެ. ހުރިހާ ނޫސްވެރިން ވެސް ސުވާލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ގޭގައި ތިބެގެން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށެވެ.