ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުންހުރި ތިން މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ރޭ ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގަތުމާއި ހިދުމަތް ހޯދަމުން ދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި އިސްކަންދޭ މީހުން ކަނޑައަޅާއިރު ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކާއި ރައްޓެހިންނާއި ގުޅުންހުރި މީހުން ގެންނަ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްްކާތެރި ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ގެންނަން ބޭނުންވާ 200 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ރާއްޖޭގެ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި، "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" އުސޫލުންނެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދިވެހި ދެ ކުންފުންޏަކީ މެޑްޓެކާއި ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކީ އެގްޒެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ވެންޓިލޭޓަަރު ގެެންނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް މާ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އަގުބޮޑުކޮށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ކުންފުނިތަކަކާ ކަމަށެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމަށް ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދަންނަވަން އަދި ދަތި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެކަންކަން ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝިއުނާ ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރުމުގައި ކަންކަން ހިނގިގޮތަށް ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވާން އެ ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށީ އެހެންވެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރީގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާފައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބަލަން ކިހާވަރަކަށްތޯ ނިންމުންތައް ލިޔުމަށް ތިރިކުރެވިފައި ހުންނަނީ. ގަވައިދާ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ހުންނަނީ،" ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުތަކެއް ބޭނުންވެގެން ހޯދަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޮކްޑައުންއާއެކު ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހޯދުމަށާއި ބަޔާންތައް ނެގުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވާ ކަމަށްވެސް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ގޮތުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުން ހޯދަން އެދުނު ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު އަނޫލާ ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރައްވާގޮތުގައި މިހާލަތު އިތުރުވެގެންދާ ނަމަ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި މިހާލަތު ނިމުމުން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ މިކަމުގެ ފުލް އޮޑިޓެއް ކުރުން ކަމަށް އަނޫލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭން ހަދާ ފެސިލިޓީތަކަށާއި ބައްޔާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.