މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ރިސޯޓުގައި މަޑުކުރައްވަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން: މަބްރޫކް

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރިސޯޓެއްގައި މަޑުކުރައްވަނީ އޯނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ރިސޯޓެއްގައި މަޑުކުރައްވަނީ ރިސޯޓު އޯނަރުންނަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ކަރަންޓީން ވެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ޓެގް ޓީމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން މިނިސްޓަރު ނަހުލާއާ އެކު އިތުރު ހަތަރު މީހަކު އެ ރިސޯޓެއްގައި މަޑުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރިސޯޓުތަކުގެ އޯނަރުން، ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގެން ރިސޯޓުތަކުގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ތިބޭ ގޮތަށް ހެދި އުސޫލުގެ ތެރޭގައި، އެގޮތަށް ދިވެހި ރިސޯޓު އޯނަރުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވިދާނެ ކަމަށް،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު މަޑުކުރައްވަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް މަބްރޫކް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ ރިސޯޓަށް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަތީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ވެސް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ނަހުލާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ގްރޫޕުން ފަސް ރިސޯޓު ހިންގާ އިރު ތިން ރިސޯޓު ވަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްފަ އެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގައި އެ ގޮތަށް މަޑުކުރައްވާ ނަމަ އަމަލު ކުރަން ޖެހެނީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރިސޯޓު އޯނަރުން ވެސް އަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ސްޓާފުން ވެސް ހަމަ 14 ދުވަހު ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭނެ،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން، އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓުތަކުން ފޭބުން މަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ލުއިދީ، އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި އެންމެ ފަހު ޓޫރިސްޓު ފުރާތާ 14 ދުވަހު ދުވަސް ފަހުން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ރަށަަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސި އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 982 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، 46 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. މި ބައްޔަށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނެވެ. މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ރާއްޖެ އިން މަރުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ އަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.