ވަގަށް ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރި މީހުންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލަން: އިމިގްރޭޝަން

ގަވައިދާ ހިލާފަށް، ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވަނީ އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ހަނދާން ނައްތާނުލައްވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ހަސަން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސައްހަ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި އުޅޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެ މީހުން ހޯދައި ފޮނުވާލުމަށް، އިމިގްރޭޝަނުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުދި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ ހޯދަން ވަގު ލިޔުން ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އާއްމުކޮށް މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރާ މީހުން ހޯދުން ހިމެނެ އެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންނަން ވަގު ލިޔުން ހުށަހެޅި 12 ކުންފުންޏެއްގެ ނަން، މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

މި ވަގުތު އެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، ހަނަފީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި މީހުންގެ މައްސަލަތައް އޮއްބާލައި، ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލަ އެވެ. އަދި އެޖެންސީތަކާއި ފުލުހުންނާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ގުޅިގެން، އެކަން ކުރި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

"އެކަން ކުރި މީހުންގެ ތަހުގީގީ މަރުހަލާ ނިންމައި، ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވެންދެން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން،" ހަނަފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަތަކެއް އޮއްބައެއް ނުލާނަން،"

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ފަދަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވި ނަމަވެސް، ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަކާ ހިއްސާކޮށް، އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުމުގައި އިމިގްރޭޝަނުގެ ރޯލެއް އޮތް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހަނަފީ ވިދާޅުވީ އެ އިދާރާއިން ކުރިން ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރި ނަމަވެސް ދެން އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދެއްކެވީ، އިމިގްރޭޝަނުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދޫކުރި ކޯޓާތަކުގެ އަދަދު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް އެންމެންނާ ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

ހަނަފީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގޯސްތަކެއް ހެދިފައި ހުރި ނަމަވެސް، މުއައްސަސާ ރީފޯމުވުމާއެކު، އެތަނުގައި ޖެހިފައި ހުރި ލައްތައް ފިލައި ދިޔައީ އެވެ. އަދި އިދާރީ ހިންގުން ބަދަލުވުމާއެކު އާ ފެށުމަކުން ފެށީ ކަމަށާއި އެހެންވެ، ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަލުން ރަޖިސްޓްރީވެ، ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 32،000އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އިމަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.