ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު، އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެއް ނޫން: ޔާމީން

ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެސްއޯއެފް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ފައިސާ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރައްވައި، އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް، އޭގެ އަސްލު އޮޅުވައިލި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ފައިސާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވެސް ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާއާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭތީ އެ ހަވާލުކުރަން އޭސީސީން އެންގިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެންގުމުން ޔާމީން އެހެން ފައިސާތަކެއް އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރިކަން ސާބިތުވާތީ އެއީ މަނީ ލޯންޑަރިން މަނާކުރާ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް ވާނެކަން ދައުލަތުން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ހޯދި ފައިސާ: ޔާމީން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ހޯއްދެވި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ބަލައި ދިޔައީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ކަމަށެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވައިލި ހާދިސާއާ ހަމައަށް، އެ ފައިސާ ހުރީ އަދީބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގަ އެވެ. އެހެންވެ، އަދީބަށް އެ މަނިކުފާނު ގުޅުއްވީ އެ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށްކަން އެސްއޯއެފްގެ އެއް ހިއްސާދާރު މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފްގެ ބަޔާނުން ވެސް އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނަށް އެސްއޯއެފުން ފޮނުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެސްއޯއެފްއަކީ ސައްހަ މުއާމަލާތްތަކެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ އެކު ހިިންގި ކުންފުންޏެއްކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކުން އެނގެން އޮތްއިރު، އެ ކުންފުނިން އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަން ސާބިތުވާނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުވާގައި ބުނާ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ލިބުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުގެ ކުރިން ވެސް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުގައި ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ކުންފުނިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފޮނުވީ ވޮޑަމުލާގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ފައިސާ އަކީ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް އެހާތަނަށް ވެސް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާފައި ނެތް ކަން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޮޑަމުލާއާ އެ މަނިކުފާނާ ގުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް، އެ ރަށް ބަޔަކަށް ދޭން އުޅުނީ އަދީބެވެ. އެއީ އަދީބުގެ ރަހުމަތްތެރިންތަކަކަށް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. ވޮޑަމުލާ ކިޔާ ރަށެއް އޮތްކަން އެ މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަތީ އެ މައްސަލައާ ހަމައިން ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން، އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ 2018 ގެ ރިިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް އެ މަނިކުފާނު ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމުގެ ޝައްކެއް ރައްޔިތުން މެދުގައި އުފެދުނު ނުދޭން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަކީ އެ ފައިސާ އަކީ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ކުރިން އޮތީ ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު، އަޑުއެހުންތައް އެއްކޮށް ނިންމައިލާ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ވަކިން ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަނުޖެހޭތީ، އެ ފުރުސަތު ދެއްވަން ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތުމުން ފަނޑިޔާރުން ނިންމެވީ އެ ކަމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ފަހު، ދެން އޮންނަ ދުވަހެއްގައި އަޑުއެހުންތައް ނިންމައިލުމަށެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ވެސް ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވީ ވޮޑަމުލާ ދޫކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި އޮތީ ދައުލަތުން ބުނާ ބުނުމެއް ކަމަށާއި އެއަށް ބާރު ދޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޮޑަމުލާއާ އެ މަނިކުފާނާ ގުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް، އެ ރަށް ބަޔަކަށް ދޭން އުޅުނީ އަދީބެވެ. އެއީ އަދީބުގެ ރަހުމަތްތެރިންތަކަކަށް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. ވޮޑަމުލާ ކިޔާ ރަށެއް އޮތްކަން އެ މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަތީ އެ މައްސަލައާ ހަމައިން ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހުގައި ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އޭސީސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުވައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަހުގައި، އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޔާމީން އަރިހުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް އޭސީސީގެ އޭރުގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އެކަން ދޮގު ކުރައްވައި، ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވި ކަން ޖަމީލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އަދީބުގެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ކުށުގައި ބައިވެރިވެފައި ތިބި ފާސިގުންގެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ. ޒިޔަތުގެ ބައިވެރިވުން އެކަމުގައި އޮތްކަން އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ބެލި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވެސް އެކުލަވައިލީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށާއި އެކަމުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަދި ވަކި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވިކަން ހާމަވި ކަމަށް ވެސް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ރައްދު

ރައްދުގައި ދައުލަތުން ބުނީ ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ހޯދަން ޔާމީން އެކި ބޭފުޅުންނަށް ގުޅުއްވިކަން ހެކިބަހުން އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ލިބުމުން އޭގެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނުު އެކަމާ ނުގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އެސްއޯއެފުން ފޮނުވީ އެ ފައިސާ ކަމަށާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ދުރާލާ ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފައިސާއާ މެދު ޝައްކު އުފެދުމުން ފުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

ދައުުލަތުން ބުނި ގޮތުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުވައްވިޒް ކޯޓުގައި ދެއްވީ ދޮގު ހެކިބަހެއް ކަމަށް ހަސަން ލުތުފީ ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނަސް، އެއީ އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުތުފީކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. އަދި އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ހެކިބަހަށް ބާރު ދޭ އިތުރު ހެކިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދައިން އޭސީސީ އާއި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ މައްސަލަ ވެސް ޔާމީންގެ ވަކީލުން ފެންމަތި ކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި ދައުލަތުން ބުނިގޮތުގައި، ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޭސީސީގެ އިހްތިސާސެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ އިންތިޒާމްތައް ހުރިގޮތުން މިހާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ އެންމެ 10 މިނެޓްގެ ފޯނު ކޯލެއް ކަމަށާއި އެއީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، ވަކީލުންނާ ޖަލުގައި ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ދައުުލަތުން ބުނި ގޮތުގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުވައްވިޒް ކޯޓުގައި ދެއްވީ ދޮގު ހެކިބަހެއް ކަމަށް ހަސަން ލުތުފީ ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނަސް، އެއީ އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުތުފީކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ދައުލަތުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ޖަލުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ އެކަމާ މެދު އެއްޗެއް ބުނެވޭނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ފަނޑިޔާރުން އެންގެވީ އެކަމުގައި މިހާރު އޮތް އުސޫލެއް ސާފު ކުރުމަށް ފަހު މާދަމާ ކޯޓަށް އެންގުމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އަވަސް ކުރަން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުނުން އޭނާގެ ސެކްޝަނަށް ކޯޓު ރޫމު ލިބެނީ މަހަކު ހަތަރު ފަހަރު ކަމަށާއި އެހެންވެ، އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭ ނަމަ، އިތުރަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރު މަޒީދުގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގައި ދެން ތިއްބަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިިޔާޒް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ.