ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓެއް ނުދެއްވި

ކާށިޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓު ނުދެއްވުުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އެވެ.


ލޯކަލް ކައުންސިލްްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އުވައިލަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހި ވަގުތު ތަޅުމުގައި ޖާބިރު ވަޑައިގެން ނެތެވެ. އެހެންވެ، ރިޔާސަތުން ނަޝީދު އެކަމާ މިއަދު ސުވާލު އުފެއްދެފި އެވެ. ޖާބިރު މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ޖާބިރުގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި 60 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

"އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިއީ ރެެކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި. މިތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ މިއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓެއް ލެއްވޭކަށް ނެތްބާ؟" ވޯޓަށް އެއްސެވި ގަޑީގައި ނަޝީދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ކައުންސިލްތަކާއި އެލްޖީއޭ އުވައިލަން ގޮވާލައި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު، ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެއީ ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ކަމަކީ ހަމައެކަނި މުސާރަ ނެގުން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައްވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް ނުލިބޭތީ ކަމަށް ޖާބިރު ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

"އެހެންވީމާ ލާމަރުކަޒީ ސިސްޓަމް އޮަޕަރޭޓެއް ނުކުރި. ގަބޫލުުރަމާ ހިންގަވާ،" ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރައްޔިތުންްގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ޖާބިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ. ރައްޔިތުން އެއިން އެއްވެސް މެމްބަރަކު ދެން ނުހޮވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެެ.