ޚަބަރު / ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް

ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނަގައި އެބޯޓްކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު

ރޭޕްގެ ސަބަބުން ބަނޑުބޮޑުވި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު އެބޯޓުކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެ ކުއްޖާ ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގުނީ މައްސަރުގެ ކަންތައް ނުޖެހި 3-4 މަސް ވުމުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުންނެވެ. އާއިލާގެ އެދުމުގެ މަތިން ޓެސްޓު ހަދައި ބެލިއިރު އެ ކުއްޖާގެ ބަނޑަށް ތިން މަސް ކަން އެނގުނީ ވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާގެ ޅިޔަނު، ފ. ފީއަލީ، ފީރޯޒްގެ، އިބްރާހިމް ޝާފިއު، 37، ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެ އާއިލާ އިން ބުނިގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނެގީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ރުހުމަކާ ނުލަ އެވެ. އާއިލާގެ ރުހުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އެ އާއިލާ އިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ. އެބޯޓުކުރީ ފަތުވާ ކޮމިޓީ އާއި އައިޖީއެމްއެޗުން ދިން ލިޔުންތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އެ ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނެގީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ. ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކައި، ކުއްޖާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެބޯޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ، އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށް އެނގިފައި ވެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ކުއްޖާ އެބޯޓްކުރަން އާއިލާގެ އެހެން މީހުން ގަބޫލެއް ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް މިނިސްޓްރީން ނެރުނީ އެހެންވެ އެވެ.

ނަފްސާނީގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކާއި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަލިކަށިކަމުން، ކުޑަކުއްޖެއް ގެންގުޅުމުގެ ގާބިލްކަމެއް އެ ކުއްޖާގެ ނެތް ކަމަށް ވެ އެވެ.

އެ އާއިލާއިން "މިހާރު" އަށް ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާއަކީ އޯޓިޒަމްގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތެއް ހުންނަ ކަމަށާއި ބައެއް އަކުރުތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ނުކިޔޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އޭރު އެނގުނު ގޮތުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އޭނާގެ ހުންނަނީ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގާބިލްކަމެވެ. ކަންކަން ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަނީ ދެ އަހަރާއި ދެ އަހަރާ ބައިގެ ކުދިންގެ ސިކުނޑިއެއް ކަމަށް، އާއިލާއިން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

19 ކޮމެންޓް, 188 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 12%
icon sad icon sad 83%
icon angry icon angry 5%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އައްޔަބޭ

27 July 2020

ޑަކުޓަރުންނާ ނަފުސާނީ މީހުންނާ ޢިލްމުވެރިން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާ ކަންކަމަށް ދެން އަހަރެމެން ހިތަށް އަރާހާ އެއްޗެއް ކީމާ ކަމަކު ނުދާނެ. ޢިލްމުވެރިންނާ ޢިލްމު ލިބިފައި ނުވާ މީހުން މިކަމުގަ ހަމަހަމަވެގެން ނުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތިމާ.އިއްބެ

26 July 2020

މިތާ ފާޑު ފާޑަށް ކޮމެންޓްކުރާ މީހުން ނޭނގޭވާހަކައަށް ބަސް ނުމބުނުން މުހިއްމު

The name is already taken The name is available. Register?

ގހދ

26 July 2020

ޢެ ކުއްޖާ ވިއްސާފަ ފެމެލީން ވެސް ދަރިފުޅު ބަލާ ބޮޑު ކުރެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެޖެންޓް

27 July 2020

އެ ކުއްޖާއަށް އިހްމާލުވި ބަޔަކު ދެން ލިބޭ ދަރިފުޅަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓޭނެތަ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފރނސކ

26 July 2020

އެބޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބޭބީގެ ސާމްޕަލް އެއް ނެގިތޯ؟ އޭރުން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ އަލީގައި ރޭޕިސްޓް ދެނެގަނެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޟުހައިލް

26 July 2020

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވެއްޖެޔާ ހައްޔައު ކޮއްގެން ނުވާނެ ތީ ގޯހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޞަމަދު

26 July 2020

ވާނުވާގަތަ ދޮންބޭ؟؟؟ ކާކުތަ ބުނީ ބޭބީގެ ބައްޕައޭ؟ ވިކްޓި މްގެ ބައްޕައޭ ކިޔަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމު އިދުރީސް

26 July 2020

ބަލަ ރޭފު ކުރީމަވެސް ދަރިން ދެއްވަނީ އެކަލަންގެޔޭނޫތޯ؟ އަދި އެހެންނަސް ބަޑުގަވާދަރިންގެ ހަގީގަތް އެކަލާގެޔައް ނޫނީ ނޭގޭނެކަން ވަނީއަންގަވާފަ ނޫންތޯ؟ އިންސާނެއްގެ ހަށގަޑުގަ ފުރާނަ ހިފަހައްޓަނީ ކޮފަރާތަކުންތޯ؟ ވީމަ އިލުމުވެރިން ތީ ދެއަގައިން ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔެއްކަމައް ދެކެން

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދޭ

26 July 2020

ޥަރަށް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކޮމެންޓެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔަބޭ

27 July 2020

ކައިވެނި ނުކޮށް ލިބޭ ދަރި ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ނުވާނެ. ތިމާއަށް ނޭނގޭކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަނގަބޭނީމާ ދެދުނިޠޭން ގެއްލި ނިމިދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

25 July 2020

ތިހުރިހާކަމަށްވުރެބޮޑީ ކުއްޔާބެހުނު އިބްރާހިމް ޝާފިއުގެ މައްސަލަ އޭނަޖެހޭނީ ހަވަރަށްދޭން އެންދުވަހަކުވެސް އަރާމުގަ އުޅެވިގެނެއްނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހްލަލް

25 July 2020

އެހާލަތުގައި ހުރި ކުއްޖަކު 9 މަސްވަންދެން ދަރިއެއް ބަނޑުއަޅާ ވިހެއުމުގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާމީ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމާމެދު ޝައްކު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހުމަދު676

25 July 2020

ޢެ ގަރުބަގަންފައިވާ ކުއްޖާގެ އެއްވެސް އާރެއްބާރެއްނެތް.. ދިރުން މަރާނުލުނަމަ އުފަންވިސް.. އެކުއްޖާ އުފަންވުމުން އެއަންހެންމީހާގެ މަންމައަށް ނުބެލެންނާ ދަރިން އެޑޮޕްޓުކުރާ ދެމަފިރުޔަކައްދެވޭނެ.. ދިރުން މަރާލީ ޖެނެޓިކްސް މައްސަލައެއްހުރީމަތަ ނޫނީ މައިމީހާއަށްގެއްލުމެއްލިބިދާނެތީތަ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަމީން ދީދީ

26 July 2020

ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ރޭޕްކޭސް އަކަށް ވާތީވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަބްނަމް

25 July 2020

މި ނިންމުމަށް ތާއީދު. އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް ކިހިނެތް ދަރިއެއް ބެލޭނީ؟ އާއިލާގެ ރުހުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ، ތިބަޔަކު ކޮބާ ޅިޔަނު އެކުއްޖާ ރޭޕްކުރިއިރު؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454