ޔާމީނަށް ކުރި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ މީރާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ހޯދަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މީރާއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.


މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގައި ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަ މަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ މަނިކުފާނަށް އެންގި އެވެ. އެ ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ އެ މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިން ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޔާމީން ދައްކަވާފައި ނުވާތީ ޓެކްސް ނެގުުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މީރާ މެދުވެރިކޮށް ޔާމީންގެ ކިބައިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން މީރާ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި، ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފި ނަމަ، ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެ ފައިސާއެއް ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަކީ މީރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން ޓެކްސް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނުދައްކައިފި ނަމަ، އެ މީހެއްގެ ބިމެއް ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ހޯދުމުގެ އަމުރެއް މީރާއަށް ނެރެވިދާނެ އެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރަން އެންގުމާއި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެސް އެ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާ އަށް ލިބެ އެވެ.

ޔާމީނަށް ކުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން މީރާގައި އެދުނުއިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުލަތުން މިހާރު އޮތީ އުފުލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ.