ރޮޒައިނާގެ ރައްދެއް: "ވައްކަމާ ރައީސް ދެކޮޅު، އޮޑިޓަޖެނެރަލް މިނިވަން"

ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް ވައްކަމާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ނެރެނީ ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަށް މި ސަރުކާރުގައި ދީފައި އޮތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅުގެ ތުހުމަތުތަކަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މި ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރެމުން އަންނައިރު ބައެއް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ރޭ އާއްމުކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވެސް ހަރަދުކުރުމުގައި ވެސް ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރި ކަން އޮތީ ފެންނާށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ވެސް މި ސަރުކާރުން ކުރީ ވައްކަން ކަމަށް ބުނެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅުވައި ކުރާ ތުހުމަތުތައް ރައްދު ދެއްވި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުގެ ޚަރަދުތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ބެލީ ވެސް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީގެ 65 މެމްބަރުން ތިއްބަވާ މަޖިލީހުން، ކޮވިޑް ހަރަދުތައް ބަލަން ފާސްކުރީ ވައްކަން ކުރާ މީހުން ހޯދަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބުނެގެން ކުރި އޮޑިޓެއް ނޫން. އެމްޑީޕީން ވައްކަން ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެގޮތަށް ފާހެއް ނުކުރީސް،" ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވައްކަމާ ދެކޮޅު. އޮޑިޓަޖެނެރަލް މިއަދު މިނިވަން."

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގަ އެވެ. ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހަތް މައްސަލައެއް އޭސީސީން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ސަރުކާރުން އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.