ޚަބަރު / ތިމާވެށި

ދަތުރު ނިމުނު އިރު ރީތި ފިނޮޅު ކުނިގޮނޑަކަށް!

ފިނޮޅަކަށް ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަ ކުނިތަކެއް: މިއީ މިހާރު އާއްމު ކަމެއް-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 - 14:28

23 comments
sad icon 53%

މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ފިނޮޅުގައި ވަރަށް މަޖާ ނެގިކަން އެނގެ އެވެ. ޓެންޓު ޖަހައި، ބާބަކިއު ހަދައި އުޅުނުކަން ފޮޓޯތަކުން ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އިރު އޮއްސުމާ އެކު، ދަތުރު ކުރުކޮށްލާފައި އެނބުރި ރަށަށް ދިޔައީ، ޖެހި ހުރިހާ ސަކަރާތަކާ އެކު، ކުނިތައް ފިނޮޅަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އާންމު މީހަކު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓާ ތިން ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އެ ފިނޮޅަށް ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު އެ ރީތި ވެލިގަނޑު "ކުނިބުންޏަށް" ހަދާލި ފޮޓޯތައް އާއްމުކުރަމުން އޭނާ ބުނީ "މިއީ ގިނަ ދިވެހިންގެ އާދަ" ކަމަށެވެ. ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ތައްޓާއި ކޮތަޅުން ތަން ހަޑިކޮށްލާއިރު ޒިންމާއެއް އޮތް ކަމަށް ގިނަ މީހުން ނުދެކޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

"ވެމްކޯ މީހުން އެތަކެތި ނަގާނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ ކަންނޭނގެ،" ޓްވިޓާގައި އޭނާ ލިޔުނެވެ.

"ނޫނީ އަމިއްލައަށް އެތަކެތި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ ކަމަށް ވެދާނެ."

ފިނޮޅަކަށް ދަތުރު ދިޔަ މީހުން ޖެހި ޓެންޓް ވެސް ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މި ފޮޓޯތަކާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިތުރަށް ހާވާލުމުން، އަހަރެމެންގެ މި ނުބައި އާދަ ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެހެން ފޮޓޯތައް ވެސް ފެނުނެވެ. ދެތިިން ލޯންޗު ފުރައި، ފިނޮޅުތަކަށް މީހުން ގޮސް މަޖާ ނަގާފައި އެނބުރި ދަނީ ހުރިހާ ކުނިތަކެއް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފިނޮޅުގައި ޖެހި ޓެންޓުތަކާއި ބާބެކިއު ގްރިލްތަކާއި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރި ޕްލާސްޓިކް ތަށިތަކެވެ.

"ކުނި ނަގާނީ ރިސޯޓުތަކުގެ މީހުން"

ފިނޮޅުތަކަށް ދަތުރު ދާ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި، ރިސޯޓުތައް ކައިރީގައި އޮންނަ އެފަދަ ތަންތަނަށް އަޅާ ކުނިތައް ނަގައި ސާފުކުރާނީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. ރިސޯޓުތަކުން ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ މީހުން ފިނޮޅުތައް ސާފުކުރަނީ އެ މީހުންގެ ޓޫރިސްޓުން އެތަނަށް ގެންދާތީ އެވެ. ކުނިން ފުރިފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ގެންގޮސް، ރާއްޖެއާ މެދު ޓޫރިސްޓުންގެ ހިޔާލު ބަދަލުވެދާނެ މަންޒަރުތައް ފެންނަން ބޭނުންނުވަނީ އެވެ.

އއ. ރަސްދޫގެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ މީހަކު ބުނީ ޓޫރިސްޓުން ފިނޮޅަކަށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން، ތަނުގެ ސްޓާފުން އެތަނަށް ގޮސް ސާފުކުރެ އެވެ. އޭނާ ވެސް ބުނިގޮތުގައި ސްޓާފުން ގިނައިން ނަގަން ޖެހެނީ އާއްމުން ދަތުރު ގޮސް، ދޫކޮށްލާ ކުނިބުންޏެވެ.

"ހަމަ އަސްލު ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވަނީ ދަތުރު ގޮސް، ކުނިތައް ފިނޮޅަށް ދޫކޮށްލުމުން އެ މީހުންގެ ދައުރު އެކަމުގައި ނިމުނީއޭ. އެތަން ސާފުކުރާނީ އެހެން މީހުންނޭ،" އޭނާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ތިމާވެއްޓާ މެދު ނުވިސްނާ ނަމަ މި ގޮތަށް ދަތުރު ދިޔުން ހުއްޓާލަން ބައެއް މީހުން ގޮވާލި އެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދައި ޖޫރިމަނާ ކުރަން ވެސް ބައެއް މީހުން އެދެ އެވެ.

އެކަމަކު ފިނޮޅުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދައި، އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ.

23 ކޮމެންޓް, 54 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 54%
icon angry icon angry 43%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޚަސިބްނާ

27 September 2020

މަވެސް ކުނިއަޅަން. ސޮރީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަރިއަތޮޅުއަރުމާޒު

27 September 2020

ފަޅުރަށްތަކާއި، ފިނޮޅުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިންކޮށް، މަންފާ ހޯދަނީ ސަފާރީތައް، އެތަންތަކަށް އެންމެ ގެއްލުންދީ، ކުނިއަޅަނީވެސް ހަމަ ސަފާރީތަކުން އަންނަ މީހުން،....ޓޫރިސްޓުން އެރުވުމުގެކުރިން ކުނިކަހާލާނެ، އެކަމު ކުނިތައް ކޮންމެސް ގޮތަކަށް ނުފެންނަގޮތް ހަދާލާފަ ޓޫރިސްޓުން އަރުވާފަ، ރަށުން ފައިބާއިރު ރަށް ސާފުކުރުމެއް ، ކުނި ނެގުމެއް ނޯވޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ލުތުފީ

27 September 2020

ކިތަންމެ މީރުވަސްދުވާ ސެންޓުޖަހައިގެން ރީތި ހެދުންއެޅިޔަސް އެތެރެ ހުހަށް އޮތީމަވާނީ ތިހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

USQ Toowoomba

27 September 2020

ތިކަން ކުރި މީހުންވެސް ތިބޭނީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސެންޓު ޖަހައިގެން އަގު ބޮޑު ހެދުން އަޅާފަ، މެލޭޝިޔާ ނޫނީ އިންޑިޔާއިން ޑިގްރީ ނޫނީ މާސްޓާސް ހަދާފަ. ދިވެހިންގެ ތަރައްގީ އަކީ ބުރިޖް، ސިކުނޑިއެއް ނޫން. ޔޫރަޕް މީހުން ގޮތަށް ދިވެހިން ޗުއްޓީއަށް ރިސޯޓަކަށް ގޮސްފިއްޔާ އެތަނުގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނެ. އެހެންވެ ކުރީ ޒަމާނު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށް ދިވެހިން ނާރުވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ތިރަށުއައްމަޑޭ1257

27 September 2020

ދަތުރު ދިޔަ މީހުން ތިބޭނެ ފޭސްބުކުގަ މޮޅެތި އެއްޗެހި ޝެއަރކުރަން..

The name is already taken The name is available. Register?

1234

27 September 2020

ކުނި އަޅަންވީ އަޅާލެއްނަދީ.ދެރަ މީހަކު ކަމެއް ކޮށްލީމަ ފެންނަނީ.މީގައުމެއްތަ.ވައްކަމާ ފޭރުމާ ޖަރީމާ ވަރަށް ސަލާން

The name is already taken The name is available. Register?

ފަނުދުންމާރި

26 September 2020

ޖަޕާނު ސްކޫލް ތަކުގައި ހަދާހެން ކުޑައިރުން ފެށިގެން ރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހޭލުން ތެރި ކުރުވަންވީ. ޖަޕާނުގައި އެކުއްޖަކު އުފެއްދި ކުނީ ގެ ޒިންމާވެރިއަކީ އެކުއްޖެއް. ކުލާސް ނިމިގެން ގެއަށް ދެވޭނީ މުޅި ކުލާސް ރޫމް ކުނިކަހައި މޮޕް ކޮށް ސްކޫލް ސާފު ކޮށްފައި. މަގުމައްޗަށް މީހުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ކުނިއަޅަނިކޮށް ފެނިއްޖެއްޔާ ކޮމިއުނިޓީ މަސައްކަތް 1ހަފްތާއަށް ކުރަން ޖެހޭނެ. ދެޖިންސް މިކަމުގައި ތަފާތެއް ނެތް. މިރާއްޖޭގެ ފަށާތައުލީމް ގެ ތެރެއިން ކުރަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިނބޫ

26 September 2020

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އޮންނާނީ އެހެން. މައްސަލަ ހުންނަނީ ކީއްވެ ދައްތާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވައިސޫރި

26 September 2020

މިކަމުން ދައްކުވައި ދެނީ ގޮތެއް ފޮތެއްނެއް ކަމާއި އެމީހުންގެ ނަޒަރުގާ އެމީހުން ފިޔަވާ ދެންތިބޭނީ ހުސްއަޅުންކަމުގާ

The name is already taken The name is available. Register?

އަރުވާލި އާދަނުގެ ސިޔާސީ ހާސަރު

26 September 2020

ތީނޫންތޯ މައްސަލައަކީ: ލޯބި ކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ހިންގަނީ ޖަރީމާ. ލޯބި ކުރަނީ ނޭޓަރ އަށް ތުއްތު އިރުން ސުރެން ތިޔައީ ކަން ހިންގާގޮތް. ލޯބި ކުރަނީ އިސްލާމް ދީންއަށް ނަމާދެއް ކުރަނިއްޔެއް ނޫން. މިއްޔަކީ މުޅިރައްޔިތުން ކަން ކުރާ ބީދައެކޭނޫން . އެކަމު ހީވޭ އާބާދީގެ 10 ނުވަތ 15 ޕަސެންޓް އަށް ވުރެ މިޒާތު ސުލޫކު މަދަުވާނޭ ހެނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!