ވޯޓު ނުދެއްވި މެމްބަރުން އުޅުއްވަނީ އަމީން މަގާމުގައި ބަހައްޓާކަށް ނޫން: ޣަފޫރު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓު ނުދެއްވި މެމްބަރުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ އަމީން މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ނޫން ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި މިއަދު ޚިޔާލު ތަފާތުވީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން އަމީން ވަކިކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަމަށެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދައިގެން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަތީ އަމީން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވަން ކަމަށް ވެސް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅަކު ރައީސްކަމުގައި ހުންވާ އިރު، ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފުރަތަމަ ރައީސަށް ދެންނެވުން ކަމަށް އޭނާ ވެސް އަދި ވޯޓު ނުދެއްވި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ މިއީ. އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކޮރަޕްޝަންގެ އެ މައްސަލަ ސާބިތުވިޔަސް ނުވިޔަސް، އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނީމާ އަމީން ދެން އެ މަގާމުގައި ނުބަހައްޓަވާނެކަން،" ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ތާއީދު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވައި، ވޯޓު ނުދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ "ވައްކަމަށް ތާއީދު ކުރި ބައެއް"ގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭސީސީން އަމީނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވިތާ އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ މަގާމުން ވަކި ނުކޮށްގެން މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ވައްދާ ހިސާބަށް އަދި ނުދާ ކަމަށް ވެސް ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އޮންނާނެ ހައިރާކީއެއް. ރައީސް އެކަން ނުކުރައްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މުޅިން ވަކި ބައެއް ހެން މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ވައްދާ ހިސާބަށް ދިޔަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް މަައްސަލަ ވައްދަން ފެނޭތޯ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި އެގޮތަށް ފާސްނުވި ނަމަވެސް 24 މެމްބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި، އެ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ވައްދަން ސޮއިކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސޮއި ނުކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އަމީން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްް އޭނާ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އެެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން ފޮނުވި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވައިލީ ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އެކަމަކު، ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިިން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏާ ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ހަވާލުކުރީ އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ކުންފުންޏަަށް އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ވެސް ދީފައި ވާއިރު ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް އަދިވެސް ނުގެނެ އެވެ.