ޚަބަރު / ޕޯނޮގްރަފީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދެއްކި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ: އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން -- ފޮޓޯ/މިހާރު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިިވެރިވި މީހަކު ބަދު އަޚުލާގީ ވީޑިއޯތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަންޒަރުތައް ދައްކާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވީ ހއ. އުލިމަގު ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އާންމުންގެ މީހެކެވެ.

އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމާއި އުފެެއްދުމާއި އެހެން މީހުންނަށް ދެއްކުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 59 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 75%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކޮމެންޓޭ1

25 October 2020

މަލްޓި ޓާސްކް ކުރަން އުޅުނީތަ އެސޮރު. ބިޑް މީޓިންގް ގަޑީގަވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ބެލެނިވެރިން

23 October 2020

ސާބަހޭ މިއޮތީ ވާ 100% މުސްލިމް ގައުމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ރަބަރު

23 October 2020

އޮރިޔާން ކާޑް ކިޔަނީ ކޯޗަކަށްކަން މިހާރު މަށަށް މިވަނީ އޮޅިފައި. ރިސޯޓުތަކުގެ ބީޗްތަކުގައި ނަގާފަ އާންމުކޮށްފަ ހުންނަ ބައެއް ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އޮރިޔާން ކާޑް ނުވަންޏާ ދެން އޮރިޔާން ކާޑުވަނީ ކޯޗެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ދީނިދް

23 October 2020

އެޖެންޑާ 19 ތަފާތެއްނުން. ބިރަކާނުލާ ހުރިހާ ކަމެއަ ކިރެވޭނެ. އެކަމެއް ކިރާނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި

The name is already taken The name is available. Register?

ކުލްސުމް

23 October 2020

ތުއްތު ކުދީން ޔޭސް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލް ޓެލިކުލާސް ބަލާއިރު، ދެ ޕްރޮގުރާމް ދޭތެރެއިން ހިލޭ ހަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު (ފްލުމް ސްޓަރުން) ހިތުރު ވަހުށީ ވައްތަރި ޖައްސާފަ ލަވާގެ އަދި ފްލުމް ތަކުގެ އިސްތިހާރު ދައްކަނީ މިކަން މިގައުމުގައި ރަސްމީކޮށް ޕްރޮމޯޓު ކުރާކަށް ނޫންތޯ؟ ބުނެބަލަ އަޅެ!

The name is already taken The name is available. Register?

sasda gfddf

23 October 2020

މިއީ ގަދަ ސަރުކާރެއް.ނަންވާނީ ކުރީގެ ސަރުކާރު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެޑަށްއޮޅިފަ

23 October 2020

ބަލަ ހެޑްލައިން އެކަނި ކިޔާފަ ފުންމައިގެން ގޮސް ކޮމެންޓު ކުރީމަ އަމިއްލަ ސޯޓު ބޭލޭނީ. އެއޮތީ ހަބަރުގަ ލިޔެފަ ޕްރީބިޑް އޮންލައިން މީޓިންގަ ބައިވެރިވި އާންމު މީހެކޭ އެދެއްކީ. ދެން ކޮން ކުރީ ސަރުކާރެކޭ މިހާރުގެ ސަރުކާރެކޭ ތިކިޔަނީ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭބުރާންތި

23 October 2020

ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ފަހުމް ނުވިޔަސް ބުރާންތިވެގެން ކޮމެންޓް ކުރާތި

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައިޚް.

24 October 2020

ކަލޯ، ސަރުކާރުން ކުރިކަމެއްތަ.؟ މައްސަލަ އެބަލަނީ ފުލުހުން، ކޮންމެކަމެއް ބަލާނުލާ ހަމަ ކޮމެންޓް ކޮއްލެވޭތޯބަލަނީދޯ.؟ ތިހެންވީމަ މީހުން ގޮވާނީ މޮޔައެކޭ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަލީމު

23 October 2020

ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ކަމެއް ނު ކުރާ ވަރު އަދަބެއް ދީވަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

23 October 2020

ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބި ހިސާބާއި މެދު ވިސްނާލާށެވެ. މާތްﷲގެ ރަހުމަތުން މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމާއި ހައްގުދީން ލިބިފައި ނުވޭހެއްޔެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1828

23 October 2020

އޮރިޔާން ކާޑް އުފެއްދުމާއި ގެންގުޅުން މަނަލީ. އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި އޮރިޔާން ސައިޓްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އޮތުން އޯކޭ. އެއިން ލިބޭ ފައިސާ 'ހަލާލް'. އެ ސައިޓްތަކަށް ވަދެގެން ދިރާގާއި އުރީދޫއަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ދައުލަތަަށް ދައްކާ ޓެކްސް އޯކޭ. މިއީ ކޮންފަދަ ލޮޖިކެއްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރެލް

23 October 2020

ތިޔަމައްސަލަ ބަލައިގެން ކިހާވަރެއްވާނެބާ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގަ ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ ކޯޓުގަ ބަރަހަނާ ކުޅުވި ގާޒީއަކު އެކަހެރިކޮށްލިހިސާބުން ބަޔަކުނުކުމެ ވައްޓާލީ އޭރުގެ ވެރިކަން ދީނީތާޖު ބޮލަށްމަހައިގެން އުޅޭމީހުން ހަނދާން ހުންނާނެއެކަން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454