ޚަބަރު / ށ. ފޯކައިދޫ

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ފޯކައިދޫ މީހާގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ: ކައުންސިލް

ށ. ފޯކައިދޫ: އެ ރަށުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 21 އަހަރުގެ އަންހެނެއް -- ފޮޓޯ: މަޕިއޯށ.

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރާޝިދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، ފޯކައިދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުނީ އިއްޔެ އެވެ. އޭނާ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ރަށްޓެހިންނަށާއި އާއިލާގެ މީހުންނާ ވެސް ބައްދަލުވި ކަމަށް ބުނި ކަމަށް ވެ އެވެ.

"އެ އެންމެން ވެސް މިހާރު ވާނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި،" ރާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އަންހެންމީހާއާ ހަވާލާދީ، ރާޝިދު ވިދާޅުވީ ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި ދެ ހަފުތާގައި ހަ އެކުވެރިއަކު އެ ގެށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެ މީހާ ކަރަންޓީނުގައި މަޑުކުރީ އާއިލާއާ އެއް ގެއެއްގައި ކަމަށާއި އެ ގޭގައި އިތުރު އަށް މީހުން ދިރިއުޅުނު ކަމަށެވެ.

"އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ ބުނި އަންގާފައިވާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ކަންތައް ކުރެވުނީ، އެ އަށް ވުރެ ގާތްކޮށޭ އުޅެވުނީ،" ރާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ ފޯކައިދު އަށް ދިޔައީ މީގެ 15 ދުވަސް ކުރިން ކަމަށާއި ކަރަންޓީން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ގެ އަކީ ކަރަންޓީނުގައި މީހަކު ބެހެއްޓޭނެ ވަރުގެ ތަނެއް ތޯ ޗެކް ކުރި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކައުންސިލުންނާއި ޓާސްކް ފޯހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން. އެކަމަކު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ނަމަ ވާނީ މިހެން،" ރާޝިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ގޭގައި މަޑުކުރޭތޯ ބަލަން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނެފަ އެވެ. މި ކަމަށް ޓެސްޓު ކުރާނީ ރެންޑަމްކޮށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން 14 ރަށެއްގަ އާއި 32 ރިސޯޓެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުން މި ވަގުތު އެބަ ތިބި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ ބުންޏެވެ.

14 ކޮމެންޓް, 44 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 11%
icon sad icon sad 25%
icon angry icon angry 64%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސަރުކާރު ފެއިލް

26 November 2020

ކަރަންޓީން ވާންޖެހެނީ އާދައިގެ ނިކަމެތި މީހާ އެކަނިތޯ ބަލާނެ ކަމެއް ނެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޔެތު.

25 November 2020

ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމް

25 November 2020

ކަޜަންޓީން ދުވަސްތަށް 7 ދުވަހަށް މަދުކޮށްލަދީ

The name is already taken The name is available. Register?

އެޗް.ޕީ.އޭސް

25 November 2020

ކޮބާ އެޗް.ޕީ.އެއް ބަވަމާ ހިނގާ... ކަރަންޓީން ދުވަސް ގިނަ ކަމުން، ބޭރަށް ނުދެވޭތީ. ދިވެހިން ގެ ނޯންނާނެ އަމިއްލަ ޒިންމާ ކިޔާ އެއްޗެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އެނދިމަރިޔަނބު

25 November 2020

ބޮލުގަ ހަމަ ތެތް ކަމެއް ނެތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ށަސޖ

24 November 2020

15 ވަރަކަށް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވަނީ ކަރަންޓީނުގަ ހުރެ ވަރަށް ޕާޓީ ބޭއްވުނީމާ

The name is already taken The name is available. Register?

ގުދުގުދާ ބެއްޔާ

24 November 2020

މިކަމުގައި ފުރިހަމަ ހިހުމާލު އެޗްޕީޢޭ އިން ނަގަންޖެހޭނެ! އިގޭތަ ރިސޯޓްތަކުގައި އެޗެޕީއޭ އިން ކަރަންޓީނުކުރާގޮތް! އެރަށުން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވާ މީހުން ރިސޯޓްގައި ވަކި ތަނެއްގައި ބައިތިއްބަނީ! އެޗްޕީއޭ އިން އެކަން ބަލާނެ މީހަކުވެސް ނުހުރޭ! ދެން ރިސޯޓްތެރޭގައެމީހުން ހިތުހުރި ތަނަކައް ގޮސް ހަދަނީ! މިއީ ކަރަންޓީނޯ! މަހީހީ ހަލާކު!

The name is already taken The name is available. Register?

ލަދުގަނޭ

24 November 2020

އެއީ މީހާ އެޗްޕީއޭގެ ބަސްނޭހުން. އޭނާގެ އިހުމާލު. އެޗްޕީއޭން ދޭ އިރުޝާދަށް ތަބާ ނުވުމަކީ އަދި އެޗްޕީއޭ އިހުމާލު ވުމެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިއުޓުރަލް

24 November 2020

ބަލަ ގުދޯގުދޯ... ފަރުދީ ޒިންމާ ކިޔާ އެއްޗެއް ދަންނަމުތަ..؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކަލޯއެހެން

24 November 2020

ބަލަ ކޮންމެ މީހެއެ ފުލު ބުޑުގަ ފުލުހެއްތަ ބަހައްޓަންވީ. ހަބޭހަށް ޖޫރީމަނާ ކުރަންވީ. ފިއްކަނޑައިގެން ދާާވަރަށް. އެހެން ނޫނީ މިމީހުން ބަހެއް ނާހާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރެލް

24 November 2020

ކަލޭހިތުން ތިލިޔެވުނީ މޮޅު ކޮމެންޓެއް ލައިކުތައް އޮހޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްފުޅި

24 November 2020

މި ރަށަކީ ވެސް އިގެރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްތާ ، މަރުހަބާގެ ލިޔުންކޮޅުވެސް ދިވެހި ބަހުން ލިޔެލަން ނޭގުނު ވިއްޔާ ....

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަަންސޭ

24 November 2020

މުޅި ދިވެހި ސަރުކާރުވެސް އެފަދަ ވާންފަށައިފި. ދިވެހިންގެ ބޭންކުގައިވެސް ދިވެހިން ނަންޖަހަން ނުކެރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

Ahmed Ismail

24 November 2020

ށ ، އަތޮޅު މިހާރު ކިހިނެއް މިދަނީ ، ބަސްނާހާ ކުދިން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454