ޚަބަރު / އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބަޔަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަން އެޗްޕީއޭއިން ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.

"މިހާރު" ން ތަކުރާރުކޮށް ގުޅައި، މެސެޖު ކުރުމުން ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ.

ނަމަވެސް "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ 11 މުވައްޒަފަކު އިއްޔެއާ ހަމައަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޮޒިޓިވްވެފައި ވެ އެވެ. އެ އަދަދު މިހާރު 14 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ހަގީގަތް އެނގޭ މީހަކު "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިންނެވެ.

"އަދިވެސް ކޭސްތައް ފެންނަމުން ދަނީ. އިއްޔެ ވެސް ދެ ކޭސް ފެނުނު،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

"މިޑް މެނޭޖްމަންޓުން ގިނަ މީހުން މިހާރު ނުވެސް ނުކުމޭ އޮފީހަށް. މަސައްކަތު މީހުން ފެށިގެން މެނޭޖްމަންޓު ލެވެލް އަށް ގޮސް އެ މީހުންގެެ އާއިލާ އިން ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިއްޖެ."

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބަރާބަރަށް އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ތަސްލީމާ އުުސްމާން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރަނީ އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނަށް ލިޔުން ފޮނުވައި، ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު މީހުން ވަޒީފާ އަށް ނެރެ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 65%
icon angry icon angry 19%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޖަޒީރާމަނިކު

01 December 2020

އިސްލާމީ މަރުކަޒު މިސްކިތުން ކޮވިޑް ޖެހުނީކަމަށް ތިވާނީ . އަވަހަށް އެތަން ބަންދުކުރޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

01 December 2020

އެންމެ ފަރުވާކުޑަކޮއް އުޅެނީ ޕާޓެއިންނާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޏޮންޓ

01 December 2020

ކޮބާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އެވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވުމުންވެސް ބަސްފުޅެއްވެސް ވިދާޅުނުވޭ!!! މިބާވަތުގެ ވެރިން ނަކީ ވެރިންނެއްނޫން.... މިނިސްޓަރަކަށް ވާނުވާވެސް ނޭނގޭ ތޯއްޗެއް... މީހަކު ބުނީތީ އަޑުއެހިން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވަން ތިބެނީ މިނިސްޓަރ އިތުބާރުކުރާ ދެތިން އަންހެނުންނޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިންކްލާ

01 December 2020

ކޭސް ގިނަވާނެއެއްނޫންތޯ އެތާތިބޭ ވެރިން ބަލިވީމަވެސް އޮފީހަށް ނިކުމެ މާ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވެގެން އެތާ ތިބެންޏާ... މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި ތަނެއްނޫން އެއީ... އެ ވެރިން ޕޮޒިޓިވް ވީމަވެސް އެ ވެރިންގެ ކޮންޓެކްޓް ވީ މުވައްޒަފުން އެޗްޕީއޭއަށް ނަންނުދީ އެކަން ކުރީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނެރެން. މިހާރު އެތިބީ އަތަށް ގޮވާފައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެރަ

30 November 2020

ކޮވިޑަށް ވަނީ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސް ޓެސްޓް ހެދިއްޔާ. ކޯޓްތަކުގަވެސް ފެތުރެމުންދަނީ، ބައެއް މީހުން ކޮވިޑަށް ވެދާނެތީ ޓެސްޓްވެސް ނަހަދާ އަމިއްލައަށް ބޭސްކައިގެން ގޭގަ ތިބެލަނީ. ގެ ކަރަންޓީން ކުރީމަ އުދަގޫވާނޭ ކިޔާފަ. ކައިރި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ރަށުތެރޭގަ ދުއްވާވެސް ހަދާ. އޮފީހަށް ނުދަނީ ރޯގާކަމަާް ބުނެފަ. މިގޮތަށް ގޭއެންމަނަށް ފަހަރަކު މީހަކަާް ޖެހެމުން އެންމެން ހަމަވީމަ އެނިމުނީނުން ވިސްނުމުގަ. ރަގަޅު ވީމަ މޮޅު ކަމަކަށްވެގެން އެވާހަކަ ދައްކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ތިމާވެށި

30 November 2020

މިހާރު" ން ތަކުރާރުކޮށް ގުޅައި، މެސެޖު ކުރުމުން ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން މުސާރަ ނަގާ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

30 November 2020

ޢެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފަ އޮތް ގޮތަށް އަމަލު ކުރާ ނަމަ މިހާ ގިނަ މީހުން އެއްވަގުތަކު ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

2021

30 November 2020

ތިތާ ހުންނަ އިސްލާ މީ މަރުކަޒުވެސް ހީވަނީ އެ މީހުންގެ ތަރިކަ މުދާގަޑެއްހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭރު

30 November 2020

އަދިވެސް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ޕުރެޝަރު ކުރަމުންދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ހޯދުމަށް. ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިހާ ބޮޑަށް ލުއި ނުދީ ހިފަހައްޓާލެވުނު ނަމަ މިހާރު އޮންނާނީ މިކަމުން މާލެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކާ ހިސާބަށް ދެވިފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑްމިން އޮފިސަރ

30 November 2020

ސަރުކާރު އެހެން އޮފީސްތަކުގެ މީހުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިން އިރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އަންގާފައި އޮތީ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮފީހަށް ނިކުތުމަށް. ހައިރިސްކް މީހުން ފިޔަވާ ދެންތިބި އެންމެން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އޮފީހަށް ނިކުންނަން ޖެހުނު، ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކު މުއައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފައި ހުރި

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454