ޚަބަރު / މަނީ ލޯންޑްރިން

ޔާމީން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މި މަހު 14 ގައި

ކޯޓުގައި އޮތް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދަން ލޯންޗަށް އަރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

06 ޖެނުއަރީ 2021 - 16:04

5 comments

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ނިންމައި އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުކުމް ކުރަން ހައި ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން ނިންމީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ހުކުމް އިއްވީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނިން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އަދި އެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެހެން ފައިސާތަކެއް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވައިލިކަން ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލްގެ ޓްވީޓް

މި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފުގައި އެންމެ ފަހުން އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ހަރުދަނާ ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް އޭސީސީން ވެސް ތުހުމަތު ނުކުރާއިރު، ހަމައެކަނި އޮތީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ބުނާ ބުނުމެއް އެކަނި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އަދުލުވެރި ހެކިން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮތެެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހޯއްދަވަން އުޅުއްވީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިިވަޑައިގެންފައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން އަދީބުގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާތަކެކެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުން ބުނަމުން އަންނަނީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލާކަން އޭސީސީން ޔާމީނަށް އަންގައި އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން އެންގުމުން އެ ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައި އެހެން ފައިސާތަކެއް އޭސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި އެއިން މަންފާ ހޯއްދެވިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އިތުރު ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެއް ވެސް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 83%
icon sad icon sad 17%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

9924521

07 January 2021

އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ދައުލަތުގެ ފައިސާފޮއްޗެއްގަވެސް ނުޖެހި ހުރި، ފިސާރި މައުސޫމު މީހަކު ޖަލަށްލައިގެން ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް، ފޮށިފޮށިގަނޑުގަ ފައިސާ ގެއަށް ވެއްދި ވާހަކަ ބުނެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށްވެސް ވެދާނެނު، ހަމަ މިހާރު މިނިވަން ކުރޭ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޓިނު

06 January 2021

މިހާރު ކޯޓުންކުރަނީ ނުހައްޤު ހުކު މް.އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަ މުގައި ކުރަނީ ހައްޤު ހުކު މް؟

The name is already taken The name is available. Register?

1234

06 January 2021

14 ގެ ފުހުން އެގެދާނެތާ ޗެނެލް13 އަށް ހައިކޯޓް ކަ މުދާވަރެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންޕަ ހަސަންފުޅު

06 January 2021

މީވެސް ނިމުމެއްއޮތްކަމެއްނޫން ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

06 January 2021

މަނިކްފާނު މިނިވަންވުން އެެއީ މަމެންގެ ދުއާ.ނަމަވެސް ޕްރީ-ވާޑިކްޓް އެޕްރޫވަލް ހޯދާ ގައުމެއްގަ އެކަން ވާނެކަމުގެ އުއްމީދުކުޑަ.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454