ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެންއައިސީގައި އެދިއްޖެ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަދެ، އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައިރު ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން އެންއައިސީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނީ އެ އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް މިދިޔަ މަހުގެ 28 ގައި ބަޔަކު ގެންދިޔައިރު، އޮފީސް ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް، އެތަނުގެ ފޯރިމަރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އޮފީސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަނެއްގެ ތަޅު ހަލާލުކޮށްލުމުން، އެ މައްސަލަ އާއި އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ބޭރުކުރަން ފެށުމުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ބުންޏެވެ.

ސިޓީގައި ބުނިގޮތުގައި ޕާޓީ އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައީ އެތަނުގެ އިސް ވެރިއަކަށް އެންގުމަކާ ވެސް ނުލަ އެވެ.

"އޭގެ ކުރިން ފުލުުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އޮފީހަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދޭވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އޮފީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭރުކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ބަޔަކު އޮފީހަށް ވަދެ އޮފީސް މުދާ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި އެ ގެންދިޔަ ތަނަކަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ،" ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގެ މުދާތައް ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ގެންދިޔައީ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އިމާރާތަށް ވަދެގެން ކަމަށާއި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

"އަދި މިހާތަނަށް މިކަންތައް މިހެން ހިނގައިދިޔައިރު އޮފީހުގައި ތަޅުއަޅުވާފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމާއި އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް އޮފީހުގެ ތަޅުއަޅުވާފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމާއި އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް އޮފީހުގެ ތަޅުތައް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ އެތާ ހުރި ހަރުމުދާ އެހެން ބަޔަކު، އޮފީހުގެ އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ނޭނގި ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި ނުވެ އެވެ،" މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެހެންވެ މިކަމުގައި ފުލުހުންތަކެއްގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި މައްސަލަ ބަލައި އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައީ، އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުންނެވެ. މުދާ ގެންދިޔައިރު، ބައެއް ތަކެތި މަދު ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމަށް ކަނޑައެޅި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީސް ވެސް ވަނީ ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ.