ޚަބަރު / ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ދަރިވަރުންނާ ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް އަންހެން ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި މީހަކު ލިޔުމެއް ހިފައިގެން. -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ދިވެހި އަންހެން ޓީޗަރަކު އޭނާގެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފަަޅާއަރައި އަދި އެ ޓީޗަރުގެ ފަރާތުން އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން (ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅު ސަރަހައްދު) ގެ ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް 25 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ އިއްޔެ އެވެ.

އަންހެން މީހާގެ ފަރާތުން އިތުރު ކުދިންނަށް ވެސް ޖިންސީ ހާނިއްކަ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލަމުން އައި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އަކީ އެ ރަށު މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެކެވެ. އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ އަށް އޭނާގެ ރަށަށް ގޮސްފައި ކަމަށްވެ އެވެ.

މިކަން ހިނގި ރަށުން "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެ ޓީޗަރު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ މުއާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފަޅައިއެރުމާ އެކު މިއަދު ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ގޮސްފައިވެ އެވެ.

16 ކޮމެންޓް, 25 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 32%
icon sad icon sad 28%
icon angry icon angry 36%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 4%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިންސާފް

11 June 2021

އަންހެންވެރިން ވެސް މިކަން ފެށީމަ ދެން ނެތެނު އިތުބާރު ކުރާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންތ

11 June 2021

އެމެރިކާގައި ނޫނަސް ލަދުވެތި ދެރަކަންތައް އެބަ ހިނގައެވެ.ފުރާވަރުގެކުދިން ވާވައްދައިގެން މިޒާތުގެ ބަދުއަމަލުތައްެސް ވެސް ހަމަހިންގަނީއެވެ. އަނިޔާއާ ގޯނާތަކާ ފޮށުން ތަކަކީ ހަމަ އެކަނި އެއްފަރާތަކުން ދިމާވާކަމެއްނޫނެވެ.އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ފިރިހެނުންނާ ފިރިހެން ކުދިންނަށްވެސް މެއެވެ. މިވެސް އިތުރަށް އަހަރެމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފުޅު3

11 June 2021

މި ޚަބަރު ފެނިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ދިވެހި ކަނބަލުން އުތުރި އަރާތަން ނުފެނިގެން މިއުޅެނީ! ނެފްރޯފަރޯ މެން މާޝީ މެނަށް އަދި މި ޚަބަރު ނުފެންނަނީ ހެން ހީވަނީ! 26 އަހަރުގެ އަންހެން ޓީޗަރަކު (17 އަހަރުގެ) ފިރިހެން ދަރިވަކަށް 'ޖ-ގޯނާ'' ކުރާ ގޮތާ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެން ޓީޗަރަކު 17 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކަށް 'ޖ-ގޯނާ'' ކުރާ ގޮތް ހަމަ ހަޤީގަތުގަވެސް ވަރަށް ތަފާތު ދެއްތޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސުންޓިއާ

11 June 2021

މިސް ކިހިނެއް ތި ހެދީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންމަ

11 June 2021

ވަރަށް ދެރައެވެ! މި ހުންނަނީ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު، އަޚްލާޤީ ގޮތުން އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވާން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެއްބާރުން ދެވޭނެ، އެންމެ މު ހިންމު ބަޔަކީ މަންމައިންނެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ގޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ބޭރުގައި ވެސް ދަރިންނަށް ނަސޭޙަތްދީ، ފާރަވެރިވުމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގިތެޔޮގުޅި

11 June 2021

އަހަރެން ބޭނުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ވައްދަން، މަގުމަތީގަ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅޭ މީހުންނަކީ އެހެން މީހުނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ބައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާދޭން. ވަރަށް ގޯނާ ލިބޭ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރީމަ، ދުއްވާފަ ދާއިރުވެސް. ބިންމައްޗަށް ބެލިޔަސް ލާފަ ތިބޭ އެއްޗިހި ކުރުވީމަ ނޯވޭ ސަލާމަތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޗޮސްބެ

11 June 2021

މާސްކް ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް ޖައްސާލަބަަަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުދިން45

11 June 2021

ކޮން ބޯގޯސް ވާހަކައެއް މިއީ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްބެ

11 June 2021

އެމީހާގެ ވަނަވަރު ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ބުނެބަލަ އެއީ އިންސާނެކޭ. މިޒަމާނަކީ މީހެއްގެ ދުވަސް ދުއްވާލަން ކޮންމެފަދަކަމެއް ކޮށްފާނެ ޒަމާނެއް. ތިމާ ހަސަދަވެރިވާ މީހެއް ދިރިހުއްޓާ މަރާލުމަށް އޭނާގެ އަބުރުކަތިލުމަށް ރާވައިގެން ޖަރީމާތައް (ބްލެކްމެއިލްކުރުން، ދޮގުބަދުނާމު އެޅުވުން، ދޮގުހެކިދިނުން) ހިންގަދާނެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންނަށް ޖިންސީގޯނާކޮށް ޒިނޭކޮށް ރޭޕް ކުރާމީހުންވެސް ހަމަ އެހާމެގިނަ. މިޤައުމުގައި ނުކުރާކަށް ނުބައިކަމެއްނެތް މިހާރު.

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

11 June 2021

ތިޓީމު ނުގޮސް ތިކަން ނުބެލެނީތަ؟ މިހެން މިބުނީ ތިކަހަލަ ޓީމްތައް ރަށްރަށަށް ގޮސް ކޮވިޑް ބަހާހެން ހީވާތީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަންނުޖަހަ

11 June 2021

ތީއަނެއްކާ ހާދަވަރުގަދަ އަންހެނެކޭދޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ގފސސ

11 June 2021

އަންހެނުންވެސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރޭތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454