Subscribe to Mihaaru Print Edition

Doorstep delivery 5 days a week (Sunday-Thursday)

Save 10% when you subscribe for 1 year

Subscription Rates

Duration Price (MVR) You Save
1 Month 165.00 0
3 Months 470.00 5%
6 Months 920.00 7%
1 Year 1782.00 10%

Subscription Information

Delivery Information

Customer Information

Note: Discount offer is for upfront payments only.

Cancel

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!