23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ނޭމާގެ މަޝްވަރާތަކަށް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހުގައި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 23) – ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 10
ނޭމާ އަށް މެޑްރިޑުން ފަހު ބިޑްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 21) – ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް، ވަރުގަދަ ބިޑެއް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 10
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން މުސާރަ ކުޑަކުރަން ވެސް ނޭމާ ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 16) – ބާސެލޯނާއާ އަލުން ގުޅުމަށްޓަކައި މުސާރައިން 15 މިލިއަން ޔޫރޯ ކުޑަކުރަން ވެސް ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު ހުއިލަމް ބަލަގޫ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
ނޭމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވުން ވެސް ރަނގަޅު: ރިވާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 15) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 11) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
ރެއާލުން ނޭމާގެ ޑީލް ހައިޖެކްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 8) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 4
ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލަން ނޭމާ އެދެފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 6) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އޭނާ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ހުއްޓާނުލަން އެ ކްލަބްގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 1
ރޭޕް މައްސަލައިގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއް ނެތް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 31) - ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޖިލާ ޓްރިންޑޭޑް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަނާޅައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ސައޮ ޕައޮލޯގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 10
ނޭމާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ބާސާ އިން ވަރުގަދަކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 19) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 6
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލާނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 17) - ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވިއްކާލާއިރު ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ކްލަބާ ހަވާލާދީ ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ރަނގަޅު އަގަކަށް ނޭމާ ވިއްކިދާނެ: ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 9) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޕްރީ ސީޒަން ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިނުވާތީ، ރަނގަޅު އަގެއް ކްލަބަކުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އޭނާ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ އެ ކްލަބްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 5
ނޭމާ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވޭ: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 28) - ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަލުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯޑީ ކަޑޯނިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 10
ނޭމާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖޫން 26) - ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބާސެލޯނާ އަށް އަލުން ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުންފިލުވަން ޕީއެސްޖީން އެދިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
ނޭމާ ހޯދަން މެޑްރިޑުން ކަސެމިރޯ ދޫކޮށްލަނީ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 19) – ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމިރޯ ގުރުބާންކުރަން މެޑްރިޑް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 6
ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 17) - އަހުލާގު ދަށް އަމަލުތަކެއް ފެންނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕީއެސްޖީގައި ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ނުސީދާ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ގެއްލިއްޖެ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 6) - ގަތަރު އަތުން ރޭ 2-0 އިން މޮޅުވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މަހު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނޭމާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ނޭމާގެ ދިފާއުގައި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 5) - ބްރެޒިލް އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 3
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ނޭމާ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 3) - އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ، ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 8
ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 2) - މިދިޔަ މަހު ޕެރިހުގައި ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށްކޮށް އެ މައްސަލަ ބްރެޒިލްގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.