18 ޖޫން

June 18, 2019 35
ހާޖަރާގޭ ލުތުފީގެ މައްސަލާގައި އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ސްރީ ލަންކާ އިން ކުލީ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ގެނައި ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ ސުވާލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 40
ގައުމަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބިރުއެބައޮތް

ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 03, 2018 16
އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަން ހަނދާންކުރަން: މައުމޫން

މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކުުރުމަށް ދެއްވި ކުއްލި އެހީތެރިކަން ފަށްފަށުން ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް، ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ...

November 03, 2018 3
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މިޔުޒިކަލް ޑްރިލް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަ

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ މިޔުޒިކަލް ޑްރިލް ޖުމްހޫރީ މައިދާުނުގައި މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 36
"ފެބްރުއަރީ 1 އާއި ނޮވެމްބަރު 3 އާ ތަފާތެއް ނެތް"

އިދިިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރަން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އިސްވެ ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅައިންގެ ބަޔަކު ރާއްޖެ ގެނެސް ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލައާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 46
ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3ގެ ހާލަތަކު ނޫން: މެނޮން

އިންޑިއާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ދިމާވި ފަދަ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު އަދި ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޝިވްޝަންކަރް މެނޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 15
ތޯރިގު އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަމަށް!

ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އަލުން ކޮޅު ބަދަލުކުރެއްވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަށް ރޭ އަރުއްވައިފި އެވެ؛ އޭނާގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 70
ނަޝީދާ އެކު އުޅެން މައުމޫން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ:ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ލަދުފުޅު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 14
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަށް ހުޝިޔާރުވާންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު، ރާއްޖެއަށް އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވޭތޯ ހުޝިޔާރުވެ ތިބެމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

November 03, 2017 27
މިހާރު ކުރިމަތިވާ އުދުވާންތައް ވެސް ނުރައްކާ: ރައީސް

ރާއްޖެއިންނާއި ބޭރުން މިހާރު ވެސް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދަނީ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ އުދުވާންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އުދުވާނުތަކުގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަ...

November 03, 2017 32
ކުރިން އެއީ ހިތާމައެއް، މިއަދު ފަޚުރެއް!

ސަލާން ގޮވާލައި އިންޓަވިއުއަކަށް އެދުމާ އެކު އާދަމް މުހައްމަދު ބުނެލީ މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. އެއަށް ފަހު ލޮގް ފޮތެއް ހިފައިގެން އަ އެވެ. އެއީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމްގެ އާއިލާ ކައިރިއަށް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު މި އަހަރު އައްޑޫގައި

ނަސްރު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބާއްވާ ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުޒަރު މި އަހަރު އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ. ސިފައިންގެ 20 ވަނަ ފޮޓޯ މައުރަޒު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 4 އާއި 5 ގައި ހުޅުމީދޫގަ އެވެ. މައުޒަރު ކުރިއަށް ދާނީ ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 16

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 38
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނަން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު...

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 16
މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސުލްހަމަސްލަހަތަށް ނުރައްކާތެރިކުރުމަށް އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ހަމަލާއަކުން ގައުމު ދިފާއުކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ތިބުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 02, 2016 40
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި އަދުއްވުން މިހާރު އުޅޭ: ޝިޔާމް

މިހާރު އަދުއްވުން ކުރިމަތިލާނީ ކަނޑި އާއި ބަޑި ހިފައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ރީތި އެކި ނަން ކިޔާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 16
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަން އަމުރު ނެރެފި

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.