ޚިޔާލު / ކޮލަމް

ކޮލަމް އަސްދަނޑި: ނާޒިމް "ފްރޭމް"ކޮށްފި!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ނާޒިމް ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުތަކުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރަން ފުލުހުން އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ބަލަން އިނީ ހައިރާންކަމާ އެކުގަ އެވެ. ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ނިމުނުއިރު، ސުވާލުގެ އޮއިވަރެއް އުފައްދާލި އެވެ. ނާޒިމަށް ނުހައްގުން އަދަބު ދީފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސްތައް ކުރެވުނެވެ. ތަހުގީގުގެ އެންމެ މުހިންމު ފޮރެންސިކް ބައިގައި އަތް ވެސް ނުލައި، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާކަން ވަރަށް ސާފެވެ. ފުލުހުންގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ބެލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ވެސް މި އިހުސާސްތައް އުފެދޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނުއިރު، ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ ހުންނެވީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމުގަ އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ މަރުހަލާގައި އުޅެނިކޮށް، މި އެނގުނީ ތަހުގީގު އަދި ފުރިހަމަ ވެސް ނުވާ ކަމެވެ.

ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މިހާތަނަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ބާރެކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި، ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައި ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޖަހާލީ އެވެ.

ނާޒިމްގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެން ފެނުނުއިރު، އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ ޑީއެންއޭ ހޯދަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފެށީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟ އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟ ޑީއެންއޭގެ ރިޕޯޓް ލިބެންދެން މަޑުނުކޮށް، އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް: އޭނާގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުތަކުގަައި އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުން ދައްކާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާތީ، އޭގެ މާނަ އަކީ މައްސަލަ ނުނިމޭ ކަމެވެ. ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ހުރި ތަހުގީގުތަކުގައި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ. އަދިވެސް ބަލަން ޖެހޭ ބައެއް ޑީއެންއޭ ޕްރޮފައިލްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭނާ އަކީ އޭރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެވެ. އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެވެ. ރައީސް ޔާމީނާ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ، ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި އޭނާގެ ކޮޓަރިން ހަތިޔާރުތަކެއް ހޯދިކަމަށް ބުނުމާ އެކު، އޭރު ވެސް އެކަމުގެ ޒިންމާ އެތައް ބަޔަކު އެޅުވީ އަދީބުގެ ބޮލުގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭރު އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަދީބާ ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ. ހަތިޔާރުތަކުން ނާޒިމްގެ ފިންގަޕްރިންޓެއް އަދި ނުވިތާކަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ފިންގަޕްރިންޓަކާ ދިމަލެއް ނުވެ އެވެ. މިފަދަ ބައިވަރު ސުވާލުތައް ހުއްޓައި، ނާޒިމަށް ހުކުމްކޮށްލީ އެވެ. ފަހަތުން އަންނާނެ އެއްޗަކަށް، ނުވަތަ ފެންނާނެ އެއްޗަކަށް ތަހުގީގީ އިދާރާއިން ވިސްނިހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

އަދީބަށް އިއްވި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ފަހު އޭނާ ކޯޓުން ނެރެނީ: ނާޒިމް ފްރޭމްކުރީ އަދީބު ކަމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އަންނަނީ ބުނަމުން. --މިހާރު ފޮޓޯ/މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި، އޭނާގެ މައްޗަށް އަވަހަށް ދައުވާކޮށް، ހުކުމް ޖަހާލީ ސިޔާސީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ކަން ތަމްސީލްވަމުންދާ ގޮތުން އެބަ އެނގެ އެވެ. ނާޒިމްގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވުމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އޭނާގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، އޭރު ވެސް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވިގެން ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވިކަން އެނގެ އެވެ. އެ ވާހަކަތައް ސައިމޭޒުތަކުގައި އޭރު ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ވެރިން ދެއްކެވި އެވެ. ދެން ފެނުނީ ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ހަތިޔާރުތަކެއް ހޯދައި، އޭނާ އަކީ ބޮޑު މުޖުރިމަކަށް ވީ ތަނެވެ.

ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. މިހާތަނަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ބާރެކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި، ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައި ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޖަހާލީ އެވެ.

ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ފިސްތޯލަ ބޭއްވި މީހާ އަކީ އާސިފް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް ނާޒިމްގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ރިއާޔަތްކޮށް، މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަންކަން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ. ދަށު ކޯޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ހެއްކެއް ހާޒިރު ނުކުރުމަކީ މަތީ ކޯޓުތަކުގައި އެކަން ނަފީވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަނާޅާ ހެކިތައް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބަލައިގެންފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މީހުންނަށް ދައުލަތުން ދެކޮޅު ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވިސްނެ އެވެ. ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައި ވުމާއި އަދި އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ހަތިޔާރުތަކުން ފެނިފައިވާތީ، މިހާރު ޖެހެނީ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ކަންކަން ސާފުކުރާށެވެ.

ފުލުހުން އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް ނަވާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ނާޒިމްގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފުލުހުން އެއްބަސްވުމުން، ފުލުހުންނަށް އެ އިއުތިރާފްވެވެނީ އޭނާ އަށް ހުކުމްކުރީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނުނިންމާކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިނާއި އެހެން ބައެއް ވަކީލުން ވެސް ވިދާޅުވަނީ އެހެންނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވުމުން، ދެން ނާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ލިބޭ ހެކިތަކާއި ބާރުތައް ހައްތަހާ ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނުކަން އާންމުންނަށް ހާމަވި ގޮތުގައި ވެސް ހުރީ މައްސަލަތަކެވެ. ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުރިން އެކަން އާންމުކުރީ ނާޒިމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުންނެވެ. އެ ޓީމަށް ލިބުނު އެ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާއަށް ތިލަކޮށް، އަދީބުގެ ނަން އާންމުކުރީ، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވާކަން ފުލުހުންނަށާއި ޕީޖީއަށް ސާފުކޮށް އެނގޭއިރު ވެސް އެ ވާހަކަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި ނުދައްކައި "ސިއްރު" ކުރުމުގެ މަގަށް ދާހެން ހީވެގެން، ނާޒިމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން، އެ ވާހަކަ "ފަޅާލީ" ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އޭގެ ފަހުން ފުލުހުން ކުއްލި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައި، ނާޒިމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

ނާޒިމްގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ސުއޫދު (ކ) ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފަޅާއަރުވާލާފައި.--ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް މިދަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތަކަށެވެ. ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވާކަން، ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، ނާޒިމަށް ހުކުމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ މީހުންގެ ނަންތައް ޝަރީއަތުގައި ބުނުމުން ވެސް ވީ ކަމެއް ހަމަ ހަރާމެވެ. ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުތަކުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަވަރުވީ، އެހެން މައްސަލަތަކެއްގައި އަދީބަށް ހުކުމް އައިސް ބަންދުވުމުންނެވެ. އޭރު ނާޒިމްގެ ހައްގުތައް ގެއްލި، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކަކާ އޭނާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އިންސާފުތޯ އެވެ؟

25 ކޮމެންޓް, 137 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 3%
icon sad icon sad 90%
icon angry icon angry 7%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕުރުސް

24 June 2016

މައުލޫމާތު ލީކުވީ ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޔާއަތް ކުރާއިރު ތިޔަ ޑީއެންއޭ އާއި ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދުމުގެ ޖާގަ ބޮޑު ތިޔަ ކަންތައް ސިޔާސީ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުވި ކަމަކަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ބޮޑު. ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓުތަކަކީ ވަރަށް ސިއްރުވެރި އެއްޗެހި އެއެއްޗެހި ފިނިމައިޒާންތަކުން ލިބެންފެށީމާ އެއެއްޗެހީގެ ސައްހަ ކަން ދެންބަލާ، ދެންތިޔައިން ފެންނާނީ މުހުތާޒާއި ކުރީގެ ސީޕީގެ ޑީއެންއޭ އެއްނޫންބާ، އައިއެސްއޯ ސްޓެންޑަޑް ގެ ތަންތަނުން ވެގެންނުވާނެ ކަމެއް އެވީ ސޯ ކެނޮޓް ޓްރަސްޓް ދެއްތޮ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ގަތީކަމަށް އާޒިމާއި ސޫދު އެކަންކަން އެހެން ކުރަން ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއްސަބަބަކީ ނާޒިމްގެ ފިސްތޯލަ އެއީ ސައްހަ އެއްޗަކަށް ވުން، ނާޒިމުވެސް އަދީބުވެސް ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޔިތު ކަލޭގެ

24 June 2016

ޤައުމަށް އަންނަ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެންތިބި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަސްކަރިއްޔާ އަށް ގޮވާލަމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދު

23 June 2016

ނާޒިމް މިނިވަންވެގެން 2018 ގައި ކުރިމަތިލާންވީ. މިތިބީ ތައްޔާރަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަން

24 June 2016

ތާއީދު

The name is already taken The name is available. Register?

ސަދޫމް

23 June 2016

ސަދޫމް ސަދޫމް

The name is already taken The name is available. Register?

ދިގުބޯ

23 June 2016

ޕޕމ ގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެެއިން ދައުލަތުން ބައިވަރުތައް ލިބޭމީހުން ނޫން އެހެން މީހުން އަމިއްލަ ސިކުޑިން ވިސްނާލާން ޖެހޭ. މިސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވުން ނޫން ކަމެއް ކުރޭބާ އެބަ؟ ހަމަ ކަންކަން މި ހިނގަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްބާ؟ ސިޔަސީ ފަރާތްތަކުން ކިރިޔާވެސް ރައްޔިތަކަށް ހެވެއް އެދި މިހާތަނަށް ކަމެއްކޮށްލަ ދެވިފައިވަނީ ކާކަށްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފަސީހު

23 June 2016

އަޅުގަނޑު ހަނދާންނަށް އަންނަނީ ނޫސްކީދުވަހަކު ކިޔުނުކަމަށް. ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅީފައިވަނިކޮށް. ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބައްލެވި ފަނޑިޔަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއްލިބި ހައިކޯޓަށް ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި އަދި ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗް ބަދަލުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންވެސް އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން އެބެންޗަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމަށް. މިހެން މިކަމެއް ނުވޭތޯ.. މީއަޅުގަނޑުގެ ހަދާނަށް އައި ތަންކޯޅެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންދީދީ

24 June 2016

އަޅެފަސީހޫ! ޕްރޮމޯޝަން ދިނީކީ ރައީސެއްނޫނެއްނުން. އެހެން ނޫނަސް އެއީ އިއްތިފާގެއް. މާކުރިންވެސް ލިޔެފައި އޮތީ ބަދަލު ގެންނަން. ދެން ނިމިފައި ހުންނަ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަބަ. ވަރަށް ފޫހި އަބަދު ތިހެން ކިޔާތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިޔާ

23 June 2016

އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ސުވާލަކީ .... އެއީ އިންސާފުތޯ އެވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 June 2016

ރާއްޛޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ މުވައްސަސާ އާއި ސަލާމަތީ ބާރުތައް ސިޔާސީ ވެފަ އޮތް ވަރު ފެބްރުއަރީ 7 ން އެކަނިވެސް ހާމަވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލަމާފުށި

23 June 2016

ރައިސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފްރޭމްކުރާއިރު ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއަކަށް ނޭނގޭ؟؟!!ބަޑިގުދަނުން ބަޑިހުސްވި އިރަކު ނޭނގޭ..އެމްއެމް ޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކައިހުސްކުރި އިރަކު ނޭނގޭ... ދެން ކީއްކުރާ ރައީސެއްމީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފ

23 June 2016

އައެމް ޕްރައުޑް އޮފް ޔޫ ރާޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!