05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 110
ޕީޕީއެމުން އިދިކޮޅަށް: ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ "ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 45
މައުމޫން ތަރައްގީއާ މެދު ހަސަދަވެރިވީ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އުޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންނެވި ތަރައްގީއާ މެދު ހަސަދަވެރިވެގެން ކަމަށާއި މައުމޫން ބޭނުންފުޅުވީ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން ވެރިކަމަށް ގެންނަން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 56
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ:އަބްދުއްރަހީމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާކަށް ސަރުކާރާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 30
ރިފޯމް އުފެއްދިޔަސް ޕީޕީއެމެއް ނުލިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ސަޕޯޓަރުން "މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް" (އެމްއާރުއެމް) ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިޔަސް، ޕީޕީއެމް ނުލިބޭނެ...

July 31, 2018 57
އިބޫ ވައުދުވުން ހުއްޓާލައްވާ: އަބްދުއްރަހީމް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވައުދުވެވަޑައިގަތުން ހުއްޓާލައްވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ވައުދުތައް...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 53
އަބްދުއްރަހީމް ކުރީ ކުށެއް، އަދަބު ދޭން ޖެހޭ: ޝަމީމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވާނީ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 124
ރައީސް ޔާމީން ހޮވާނީ ސަރުކާރު ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވާނީ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު...

July 24, 2018 24
މަސައްކަތް ކުރަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައިދޭން:ޕީޕީއެމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީ، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 68
ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުދޭނީ ގައުމުގެ އަދުއްވުން:އަދުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުދޭނީ ގައުމުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 130
އިބޫ ވާނީ ނަޝީދުގެ ޕަޕެޓަކަށް: ޕީޕީއެމް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރިން އިއުލާން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޕަޕެޓަކަށް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 58
ނަޝީދު ކުރިމަތި ނުލީއެއް ނޫން، ފުރުސަތު ގެއްލުނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތި ނުލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ނުވީ ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެ ނިންމުން...

June 29, 2018 40
"މަސީހު ގަބޫލުނުކުރާނަމަ ކޮމިޓީތަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު ބަލައިނުގަންނަ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުން...

04 މެއި

May 04, 2018 15
ސަރުކާރުން ދެނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް: ރޮޒެއިނާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެނެސް ދީފައި ވަނީ ނުފެންނަ ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެމުން ދަނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 16
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 53
"ރައީސް، އާއިލީ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް ތަފާތެއް ނުކުރޭ"

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އާއިލީ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި އެ ބޭފުޅަކާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރައީސް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާތީ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 37
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅަކާ ނުގުޅޭނެ:އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 49
ދީނުގެ އަދުއްވުންނޭ ބުނުމުން ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދުދީފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނުމުން އެކަމަށް ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

March 16, 2018 77
އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ ދީނުގެ އަދުއްވުން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 75
"ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 50
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ...

March 08, 2018 37
ބަޑި ޖަހާކަށް މި ސަރުކާރުން ނާންގާނެ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން ނާންގާނެ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

04 މާޗް

March 04, 2018 21
"ގާސިމަށް އެއްވެސް އަގެއްގައި މެމްބަރުން ނުގެންދެވޭނެ"

އެއްވެސް އަގެއް ދީފައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރަކު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 57
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވީ މަދުބައެއް: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަޖީދީ މަގުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވީ މަދުބައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންގާ ގޮތަށް ރައްޔިތުން އަމަލު ނުކުރާކަން އެ މުޒާހަރާ އިން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 7
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވާތީ ފާޑުކިއުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެ މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 29
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުބެހި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބަހާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ރޭ...

February 20, 2018 25
43 މެމްބަރުުން ބޭނުން! އެކަމަކު ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވެން އަންނަނީ ތަޅުމުގައި މަދުވެގެން 43 މެމްބަރުުން ތިބެގެން ކަމަށް ވާތީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް މެމްބަރުން ހަމަކުރުމުގައި...