12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 12
ތުހުމަތެއް ނެތި ބަންދުކުރާތީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުން

އެއްވެސް ތުހުމަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން އަދި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ ފުލުހުން ހިންގާ ގާނޫނާ ޚިލާފު، ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 10
އަބްދުއްރަހީމްގެ އަބުރެއް ނެތް: ސަމީރު

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަކީ އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި...

February 11, 2018 73
"ބަޣާވާތު"ގެ އަޑީގައި ހުރީ ގާސިމް: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެގެން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 10, 2018 67
އަޅުގަނޑަކީ ގޮތް ދޫކުރާ މީހެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

އެމަނިކުފާނަކީ ފަސޭހައިން ގޮތް ދޫކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 10, 2018 48
މިއީ ގެންނަން އުޅުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ނެރުނު އަމުރަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ގެންނަން އުޅުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތް ކަމަށާއި އެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި ކަމަށް ރައީސް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު...

February 07, 2018 10
ހާލަތު އުފެއްދި މީހުންނަށް ވެސް އޭގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެގެން ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ރޭވުންތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 13
ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ސަލާމަތްވާނެ: ނިހާން

ޚާއިނުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޭން އުޅޭ ކޮންމެ އުދުވާނީ ހަމަލައަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 06, 2018 18
ވެރިކަމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ: ސުއޫދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ހާލަތާއެކު ގާނޫނުއަސާސީ އުވި، ވެރިކަމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ގާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު...

February 06, 2018 18
ހައްޔަރުކުރިއަސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުމޫން

ހައްޔަރު ކުރިއަސް އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 27
ކާން ދޭ އަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަތް އެޅިން: ސައީދު

ކާން ދޭ އަތުގައި ދަތް އެޅި ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

February 05, 2018 366
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރި ނަމަ އެއީ އަނެއް ފެބްރުއަރީ 7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ގޮންޖަހައި، ސަރުކާރުގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭރު ގައުމުތަކަށް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 6
ދުސްތޫރާ ޚިލާފު އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު...

February 04, 2018 109
މިއީ، ކަލޭމެންގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

"މިއީ، ކަލޭމެންގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން، ބޭނުން ގޮތެއް ނުހެދޭނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 13
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ވާނީ ބޭރުގެ އެހީއާ އެކު: ދުންޔާ

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުރު ވިލޭރޭ ކުރި އަމުރަށް ސަރުކާރުން އަމަލު ނުކުރާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 03, 2018 6
ސަރުކާރުގެ އަމަލުން ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ކުރާނެ: މައުސޫމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުރު ވިލޭރޭ ކުރި އަމުރަށް ސަރުކާރުން ތަބާނުވެ ދިގުލައިގެން ދާތީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ...

February 03, 2018 480
އިލްހާމާއި ސިނާން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންނަނީ

ފުލުސް އޮފީސް ހިންގުމާ މިދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ހަވާލުކުރި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އެ މަގާމުން ދުރުކޮށް، ފުލުސް އޮފީސް ހިންގުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 333
ރައީސް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ތަރުޖަމާނު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި އުފާ ފާޅުކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 34
ފާރިސް، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ބިރެއްތަ؟

ހެއްކެއް ނުފެނުނެވެ؛ އެކަމަކު ވެސް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އެ އޮންނެވީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަލު ގޮޅީގަ އެވެ. މިފަހަރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވީ، ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 51
މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅަށް ހޫނު ރައްދެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ހޫނު ރައްދު ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 40
އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ބަނގުރޫޓު ކޮށްލަން: ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ވިޔަފާރިތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ހައްގު ނޫން އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އުޅެނީ އޭނާ ބަނގުރޫޓު ކޮށްލުމަށް ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 55
ބަލިކުރާނީ ވާދަކޮށްގެން، އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެ:ޝައިނީ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަލިކުރާނީ ވާދަވެރި އިންތިހާބަކުން ކަމަށާއި އެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ވެސް ވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 48
ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި: ޝައިނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 29
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ގާސިމްގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓުކޮށްލަން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުކޮށްލުމަށް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 29
"43 ނެތަސް، ގާނޫނު ފާސްވާގޮތް ހަދަން އެބައުޅޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ނެތަސް، ގާނޫނުތައް ފާސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 57
ޖަނަވާރުން ވެސް ގެންގުޅުނު މީހާ ދަނޭ: ގާސިމް

ޖަނަވާރުން ވެސް އެސޮރު ގެންގުޅެ ބަލައި ބޮޑުކުރި މީހާ ދަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބަހުގެ ހަމަލައެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 23
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖަވާބު: "އެއީ އޮންނަ އުސޫލު"!

"ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދެނީ އޮންނަ އުސޫލުން" ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ފިނި ޖަވާބެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.