25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 36
އަނިޔާވެރިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ނުދެއްކޭނެ: ރައީސް

މިއީ، އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް ކަމަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުތައް ކުރި ނަމަވެސް އަނިޔާވެރިކޮށް ހިފައި ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ވެސް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2017 85
ރައީސް ޔާމީންގެ ތިން ފޯމިއުލާ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު ރައްޔިތުން ތިން ކަމަކަށް ވިސްނަން އެދިވަޑައިގެން، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

December 25, 2017 36
ކަންފަތްޕުޅުން މަޑު ނަންގަވާ، އަދަބު ދޭނެ: ރިޔާޒް

ސިޔާސީ ވަކި މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، "އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން ވަރަށް ފުނަށް ދަން ދެން ވެސް ޖެހޭނީ މަޑުނަގަން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 20
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފިކުރު އެމީހުންނަށް ވެސް ނޭނގޭ"

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިހާރު ފެންނަނީ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކި ވައްތަރުގެ މަސް ހިމެނޭ "ކޮކްޓެއިލެއް" ގެ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު އެބޭފުޅަކަށް ވެސް މިހާރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 53
ދިވެހި ވެރިޔަކު ހޮވަން ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ: އާރިފް

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ވެރިއެއް ހޮވަން ވެސް ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 36
ގަދަ ބާރުން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުހޯދޭނެ: ޔުމްނާ

ގަދަ ބާރު ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ސަރުކާރަށް ހޯދުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
"ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ އަހަން ޖެހުމަކީ އަނިޔާވެރިކަން"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން އަހަން ޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ސިފަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 33
ރާއްޖެ އާއި އެފްޓީއޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއި ރާއްޖޭގެ ދިފާއުގައި ޗައިނާ ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

December 06, 2017 22
ފ. މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ، މަޝްރޫއު ގެންނާނެ:އަލީ އާރިފް

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އިއުލާން ކުރި ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 06, 2017 16
ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުން، ޒިންމާއެއް ނެތް؟!

މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލިއިރު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގާނޫނު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 5
"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަކީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް"

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވާ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 19
އިމާރާތް އަޅަނީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނުގައި

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަނީ އެ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 23
ބިހުރޯޒު މިސްކިތް ތަޅާލާކަށް ނުނިންމާ: މިނިސްޓަރު

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލައި އެތަނުގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 57
ތިނަދޫ ޖަލްސާ: ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ؟

ގދ. ތިނަދޫގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އިދިކޮޅު މީހުން އަދިވެސް ބޯ ގުނަނީ އެވެ. ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާ ބޭއްވި އިރު، އޭގެ ތެރެ އިން ސައިޒު ބޮޑީ ކޮން ބައެއްގެ ޖަލްސާގައިތޯ ބަލާށެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 64
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަލްސާގައި މީހުން ބައިވެރިވާނެ:ނިހާން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ގދ. ތިނަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފެންނާނެ ޖަލްސާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 30
ބިރުދެއްކިއަސް ތިނަދޫ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ރިޔާޒް

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހެން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިރޭ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ...

November 23, 2017 38
ޕީޕީއެމުން ވެސް ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ވެސް ގދ. ތިނަދޫގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 16
އިދިކޮޅު ވޯޓާ ނުލައި ބަޖެޓު ފާހެއް ނުވާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްވާނެ ކަމާ މެދު ބައެއް ބޭފުޅުން ޝައްކު...

November 22, 2017 76
ނިހާން ތިނަދޫ މީހުންނަށް:ރައީސްގެ ގާތްކަން ކޮބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވި އެއް ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 14
"ބަޖެޓަކީ އޮޅުވާލުމެއް، ވޯޓެއް ނުދޭނަން"

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ "ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް" ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 21, 2017 18
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާހެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް، ފާސްކުރަން ތައްޔާރުވާ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާސްނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 19
އިދިކޮޅުގައި ގުޅުމެއް ނެތް، އެންމެން ބޭނުމީ ވެރިކަން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭނުން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 16
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަން"

ބޮޑު ކޯލިޝަންއެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެގެން އައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާ ފެޔަށް ޖެހިފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެއީ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 37
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު، ދެން އޮތީ ފޯމިއުލާ!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކިން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 10
ހިސާބު އަދަދެއް ބަޖެޓަކަށް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން

ޖުމްލަ އަދަދެއްގެ ޖަހައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަޖެޓެއް ފޮނުވުން ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 30
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ދަޅަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 48
"1 މިލިއަން ޑޮލަރު މައްސަލަ ލަންޑަނުގައި ބަލަންޖެހޭ"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމުގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުކޮށް،...

November 11, 2017 12
ބަނދަރު ހަދައިނުދީގެން ރޮއެ އާދޭސްކުރިން: އަމީތު

ރ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހަދައި ދިނުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާތޯ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ރޮއެ އާދޭސް ދެންނެވި ކަމަށް...