15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 14
ބިން ވިއްކަނީ ސަރުކާރުގައި ފައިސާ ނެތިގެން: އިންތި

މާލެއިން ބިން ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރީ ފައިސާ ނެތިގެން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ވިއްކާ ބިންތައް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރަކުން އަތުލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 22
ރައްޔިތުން އަބަދަކު ބިރަކުން ނުތިބޭނެ: އަލީ ހުސައިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޭއިންސާފުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބިރުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރައްޔިތުން އަބަދު ބިރަކުން ނުތިބޭނެ...

October 14, 2017 17
އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ: އަމީތު

އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓް ނުދެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށާއި ތަރައްގީ އަށް ކަންކަން ކޮށް ނުދޭ ނަމަ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ވެސް ކަމަށް ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 21
ލަންކާ މުޒާހަރާއިން މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު: މަހްލޫފް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ ކުރިމަތީ މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 3
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމުމުން ހައިކޯޓަަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވައިދޭން ފާރިސްގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 13
ޔޮޓް ޓުއާސް މައްޗަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމެއް

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (55 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން) ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2017 7
ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، ގޮތެއް ނިންމައިދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗް ބަދަލުކުރި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ...

October 09, 2017 27
މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަމީން އާއްމު އަހްމަދު މުހައްމަދު ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ފާރިސް މަޖިލީހަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކުށެއް: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑު ޖިނާއީ...

October 08, 2017 4
ގާސިމަށް ދަތުރު ކުރެއްވޭވަރު ވާނީ މިމަހު 28ގެ ފަހުން

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ މި...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 7
ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ކްރިމިނަލް...

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ޓީޗަރުން އުޅެނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި: އެމްޑީޕީ

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިރުވެރި، މަޖުބޫރު ކުރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 43
މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސްކޮށް، ޖަލްސާތައް ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސް ކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 7
ޒުވާނުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދޭން ގޮވާލައިފި

މާރާމާރީތަކާއި ރޭވިގެން ހިންގާ ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ޒުވާނުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 3
ކަރެކްޝަނުން ވަނީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާފައި: ވަކީލުން

ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ ކުށުގައި ތިން އަަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފިއްލަވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ގާސިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ޚިލާފުވެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 3
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ މައްސަލަ މާދަމާ

ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ސިވިލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 13
ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން ކޯޓަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިތުރުނުކޮށްދިން މައްސަލަ، ގާސިމްގެ ވަކީލުން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ތިން މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަލީ އާޒިމް އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ހުސެއިން އަރީފްގެ މައްޗަށް މާރާމާރީގެ...

September 24, 2017 5
ރައްޔިތުންގެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނޭރޭނެ: މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާބު މައްޗަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނޭރުއްވޭނެ ކަމަށް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 21, 2017 17
ރައްޔިތުންގެ ބާރު ބޭނުން ކުރަން މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.