12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 8
ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް ލިބުނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރީތީ

ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުން ލިބުނު މިންވަރެއްް ލިބުނީ ހިޔާލުފާޅުކުރީތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޝެޑޯ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 46
"ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަމަލެއް ނުކުރާނަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެއަށް އަމަލު...

August 10, 2016 1
މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ޖަލު ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
މޭޑޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ދެ މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް...

August 07, 2016 26
އިއްތިހާދުގެ ސައިކަލު ޓޯކޮށް، ލައިސެންސް ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގައި ދުއްވި ބައެއް ސައިކަލު ފުލުހުން ޓޯކޮށް، ދުއްވި މީހުންގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 12
ހިނގާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދިން، އެކަމަކު މުޒާހަރާ ކުރި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

August 05, 2016 32
ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރާ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުންޏަސް މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދުއާ އަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރު ނިޒާރުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދޭން ގޮވާލާ ކުރި ޓުވީޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުގެ ފޯނު ފުލުހުން ރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 77
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ހުރަސް އަޅައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ މައިކް ކަނޑާލައި ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ...

July 26, 2016 29
ރައީސްގެ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 20
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް އެހީ ދެނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ނުވަތަ ހައްގެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ބަންދު ކުރާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 78
އުންމީދު ނަގާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 30
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުދިން!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ނުދޭ ކަމަށް އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 20, 2016 9
އދ.ގެ މަންދޫބު އެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަަމައަކަށް އަޅުވަން ބާއްވަން އުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި، އދ.ގެ މަންދޫބު އެކި ފަރާތްތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލު ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 19, 2016 9
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

July 19, 2016 33
ރާއްޖެ އަށް ވުރެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އޮތް ގައުމެއްނެތް

ރާއްޖެ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އެހެން ގައުމެއް ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަކި ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މަހްލޫފަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިއްތިހާދުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒަށް ފާޑު ކިޔައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެ އިއްތިހާދުން މިރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

July 15, 2016 33
ހުއްދަ ނުދިނަސް، އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަނީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސް ކުރީ ބަޔަކު ދެކެ ބިރުން ނޫން ކަމަށާއި އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ހުއްދަ ނުދިނަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުން މި ރޭ ބުނެފި...

July 15, 2016 35
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިދިކޮޅު ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަންކަމާ އިދިކޮޅު ނުހެދިއްޔާ، އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައަކަށް ނުވަނީ...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 32
ޖަލްސާ އޮންނާނެ، ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން އަލިމަސްކާނިވާ ދޫކުރުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުއްދަ ބާތިލްކުރިއަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 19
މިނިސްޓްރީން ނުކުންނާނީ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާ: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ތިއްބެއްވި ބޭފުޅުން އެ ތަނުން...

July 13, 2016 20
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ތަނެއް ހޯދަން އެކި އޮފީސްތަކަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިންނާ، އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 32
ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ވަކިވަކި ފުލުހުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް...

July 11, 2016 27
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް އަދިވެސް ކާނިވާ ދޫނުކުރޭ!

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް ކާނިވާ ސަރަހަައްދުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދުނުތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި (އެންއައިސީ) ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު...

July 10, 2016 4
މަހްލޫފަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...