11 ޖުލައި

July 11, 2016 32
ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ވަކިވަކި ފުލުހުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް...

July 11, 2016 27
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް އަދިވެސް ކާނިވާ ދޫނުކުރޭ!

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް ކާނިވާ ސަރަހަައްދުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދުނުތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި (އެންއައިސީ) ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު...

July 10, 2016 4
މަހްލޫފަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 34
މައުމޫންގެ މިސްރާބު ހުރީ އެމްޑީޕީއާ ދިމާލަށް: ޝިފާޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މިސްރާބު ހުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒާ ދިމާލަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 26
"ހަވީރުގެ ކުރީގެ ސްޓާފުންނަށް އަމުރުކުރީ ބިރުން"

"ހަވީރު" ނޫހާއި އޮންލައިންގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން އަންގައި، ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މީޑިއާ ދެކެ ގަންނަ ބިރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 30) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިމް...

June 30, 2016 13
ރަށް ދޫކުރުމުގެ އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު:ޖަމީލް

އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެނައި އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް...

27 ޖޫން

June 27, 2016 4
ފައިސާ ހޯދަން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 9
ވޯޓާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބައިބައިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދި ޝެޑޯ ބައެއް ވަޒީރުންގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 23
ގަވަރުނަރު "ފިއްލަވަން" އުޅުއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް "ފިއްލެވުމު"ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން އޭނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ސަރުކާރު އުޅެނީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
"ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބާ އެކު ދައުވާތައް ހުއްޓިދާނެ"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރެވޭ ދައުވާތައް ނިމުމަކަށް އައިސްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 16
އުމަރުގެ އިއުތިރާފާ ގުޅިގެން ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން ޖެހޭ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރުމުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ، ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ބަހުރޭނުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ މަނާކޮށްފި

މަނާމާ (ޖޫން 15) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެ ގައުމުގެ ސުންނީ މުސްލިމް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 27
"އަދީބަށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން"

ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރީ ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

June 06, 2016 28
"އުނދަގޫ" ވިޔަސް ހައްގުތަކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

މާލެއަކީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެކެވެ. ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު، މި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް ނިސްބަތް ކުރާ ނަމަ ވަކިން ކުޑަ އެވެ. އަދި އެ އެންމެން ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު...

03 ޖޫން

June 03, 2016 31
ހަތުރުން މިތުރުންނަށްވީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: މަހްލޫފް

ސިޔާސީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު "މިތުރުންނަށް" ވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާން އަހްމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 03, 2016 16
"މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރާނަން"

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އެތެރެ އާއި ބޭރުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު...

June 03, 2016 36
ކޯލިޝަނުގައި އަދީބު ހިމެނޭ ސަބަބު އެނގެން ޖެހޭ

ސިޔާސީ މައިދާނުން އެންމެ ގިނައިން ފެނި ގެއްލެނީ ކޯލިޝަންތައް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން އޮންނަ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ އެންމެން އެއްވެ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރު...

02 ޖޫން

June 02, 2016 28
ކޯލިޝަން ހެދީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެންމެން އެއްގަލަކަށް އަރައި ލަންޑަންގައި ކޯލިޝަނެއް ހެދީ ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ކަމަށް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 20
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ދެން ފުރުސަތެއް ނެތް: ޖަމީލް

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ޖަމާކުރައްވައި ގާނޫނުތައް މުގުރައި ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް...

June 01, 2016 33
ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކޮށް، 2018 ގެ ކުރިން އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމުގެ އުއްމީދާއެކު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައި މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 16
އެމްޑީޕީގެ ރައްދު: ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ފާޑު ނުކިޔާ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވާ މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.