01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 77
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ހުރަސް އަޅައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ މައިކް ކަނޑާލައި ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ...

July 26, 2016 29
ރައީސްގެ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 20
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް އެހީ ދެނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ނުވަތަ ހައްގެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ބަންދު ކުރާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 78
އުންމީދު ނަގާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 30
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުދިން!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ނުދޭ ކަމަށް އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 20, 2016 9
އދ.ގެ މަންދޫބު އެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަަމައަކަށް އަޅުވަން ބާއްވަން އުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި، އދ.ގެ މަންދޫބު އެކި ފަރާތްތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލު ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 19, 2016 9
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

July 19, 2016 33
ރާއްޖެ އަށް ވުރެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން އޮތް ގައުމެއްނެތް

ރާއްޖެ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އެހެން ގައުމެއް ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަކި ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މަހްލޫފަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިއްތިހާދުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒަށް ފާޑު ކިޔައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެ އިއްތިހާދުން މިރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

July 15, 2016 33
ހުއްދަ ނުދިނަސް، އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަނީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސް ކުރީ ބަޔަކު ދެކެ ބިރުން ނޫން ކަމަށާއި އަންނަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ހުއްދަ ނުދިނަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުން މި ރޭ ބުނެފި...

July 15, 2016 35
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިދިކޮޅު ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަންކަމާ އިދިކޮޅު ނުހެދިއްޔާ، އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައަކަށް ނުވަނީ...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 32
ޖަލްސާ އޮންނާނެ، ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން އަލިމަސްކާނިވާ ދޫކުރުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުއްދަ ބާތިލްކުރިއަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 19
މިނިސްޓްރީން ނުކުންނާނީ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާ: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ތިއްބެއްވި ބޭފުޅުން އެ ތަނުން...

July 13, 2016 20
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ތަނެއް ހޯދަން އެކި އޮފީސްތަކަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިންނާ، އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 32
ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ވަކިވަކި ފުލުހުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކަމަށް...

July 11, 2016 27
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް އަދިވެސް ކާނިވާ ދޫނުކުރޭ!

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް ކާނިވާ ސަރަހަައްދުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދުނުތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި (އެންއައިސީ) ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު...

July 10, 2016 4
މަހްލޫފަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 34
މައުމޫންގެ މިސްރާބު ހުރީ އެމްޑީޕީއާ ދިމާލަށް: ޝިފާޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މިސްރާބު ހުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒާ ދިމާލަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 26
"ހަވީރުގެ ކުރީގެ ސްޓާފުންނަށް އަމުރުކުރީ ބިރުން"

"ހަވީރު" ނޫހާއި އޮންލައިންގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން އަންގައި، ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މީޑިއާ ދެކެ ގަންނަ ބިރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 30) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިމް...

June 30, 2016 13
ރަށް ދޫކުރުމުގެ އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު:ޖަމީލް

އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެނައި އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް...

27 ޖޫން

June 27, 2016 4
ފައިސާ ހޯދަން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 9
ވޯޓާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބައިބައިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދި ޝެޑޯ ބައެއް ވަޒީރުންގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 23
ގަވަރުނަރު "ފިއްލަވަން" އުޅުއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް "ފިއްލެވުމު"ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން އޭނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.