23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 4
ދައްކާ ބިރަކަށް ނުބަލައި ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުހިއްމު މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 8
އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިރޭ ފެށި އެއްވުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2018 1
މިހާތަނަށް 50 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މި މަހުގެ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ފަހުން މިހާތަނަށް 50 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ އެެންމެން ދޫކޮށްލުމަށް ގުޅިފައިވާ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 17
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ ނިހާނާއި އަދުރޭ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް މިހާރު އަމުރުކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

February 21, 2018 42
"އަމުރުން އެނގެނީ ގަރާރު ފާސްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަން"

ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 75
"އިހުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާނަން"

އިޚުލާސްތެރި މެމްބަރުންނާއެކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އަލުން ސަރުކާރަށް ހޯދާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 20, 2018 8
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޒާލިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ އާދަމް ޒާލިފް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް އޭނާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވާނެކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

February 19, 2018 75
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގަރާރު ފާސްކުރާނަން"

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރާނެ ކަމަށް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 20
ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަން މިރޭގެ އަމުރުން ސާފު: އިދިކޮޅު

ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަން މިރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުން ވެސް ސާފު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބުނެފި...

February 18, 2018 7
މެމްބަރުން ނުވެއްދީ ސަރުކާރަށް ގޮތް ހުސްވުމުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މާދަމާ ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ދައުވަތު ފޮނުވައި، ފަހު ވަގުތު އެ މެމްބަރުން...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 9
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެކެ ސަރުކާރު ބިރުގަނޭ: އިދިކޮޅު

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ ވާޖިބަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުން އެނގިގެންދަނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެކެ ސަރުކާރު ބިރުގަންނަ...

February 17, 2018 21
ނޫސްވެރިން ރޭ ކުޅުނީ ފިލްމީ މަންޒަރުތަކެއް: އަދުރޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ރޭ ކުޅުނީ ފިލްމީ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް،...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 44
އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 11
މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތިން ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަނެއްކާ ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިރޭ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 12
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެފަދަ މުޒާހަރާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 28
ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއެމުން ގޮތް ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 9
އެއްބަޔަކު ޖަލަށް، އަނެއް ބަޔަކު ގޭބަންދަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުން ފަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް...

February 11, 2018 26
އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ބަންދުކުރީ ތުހުމަތެއް ނެތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ބަންދުކުރީ އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށް އާއިލާ އިން...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 8
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގާ ޗާންދަނީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 16
މެމްބަރު ސިނާން ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެއްޖެ

ފުލުހުން މިއަދު ހޯދަން އިއުލާންކުރި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

February 09, 2018 20
ސިނާނާއި އިލްހާމް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ހޯދަން ފުލުހުން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 11
މައުމޫންގެ ހެބިއަސް ކޯޕަސް މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

February 08, 2018 23
ކޮންމެ ރާޅެއް ނެގިޔަސް ތިބީ ވިސްނައިގެން:އަބްދުއްރަހީމް

ކޮންމެ "ރާޅެއް" ނެގިޔަސް، ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ތިބީ ވިސްނައިގެން ކަމަށް އެ ޕާާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް "ފްރޭމް ކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު...

February 07, 2018 10
ހާލަތު އުފެއްދި މީހުންނަށް ވެސް އޭގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެގެން ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ރޭވުންތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 8
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މިިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި މިއަދުން ފެށިގެން 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

February 05, 2018 17
ރުޅިވެރިކަމާއި ޒާތީ ކަންކަން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ރުޅިވެރިކަމާއި ޒާތީ ކަންކަން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، ގައުމުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 43
"ރައީސް އަޒުލްކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން"

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް...

February 04, 2018 13
މަރިޔަމް މަލަކުން ނަމަވެސް އަމުރު ވިއްސާނަން: ޝާހިދު

މަރިޔަމް މަލެއް ގެނެސް ބޯތައްޓަކަށް ލައިގެން އަދި މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔަވައިގެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިއްސާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު...