22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 67
ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގެންފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބައެއް މީހުންނަށް...

November 22, 2017 10
ތިނަދޫ ޖަލްސާއަށް އެބަ ހުރަސްއަޅާ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގދ.ތިނަދޫގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުން ދާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 94
ކެންޑިޑޭޓް އަވަހަށް ދައްކައިފިއްޔާ ޖަލަށް ލާނެ: ރިޔާޒް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓު މާ އަވަހަށް ދައްކައިފި ނަމަ، ނުހައްގު ދައުވާއަކުން ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިއްސުވާލާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 21, 2017 14
"ބަޖެޓަކީ އޮޅުވާލުމެއް، ވޯޓެއް ނުދޭނަން"

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ "ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް" ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 21, 2017 18
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާހެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް، ފާސްކުރަން ތައްޔާރުވާ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާސްނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 51
ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނަން: މުނައްވަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން "ނުލަފާކަން ދެއްކިޔަސް" މި ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 65
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ހެދި: ރައީސް

ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުއްޓިފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ހެދި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

November 19, 2017 54
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 26
މަސީހު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު އަހުމަދު މުހައްމަދުގެ މަގާމު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

November 18, 2017 19
އިދިކޮޅުގައި ގުޅުމެއް ނެތް، އެންމެން ބޭނުމީ ވެރިކަން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭނުން ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 16
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަން"

ބޮޑު ކޯލިޝަންއެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެގެން އައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާ ފެޔަށް ޖެހިފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެއީ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 41
އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 10
ހިސާބު އަދަދެއް ބަޖެޓަކަށް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން

ޖުމްލަ އަދަދެއްގެ ޖަހައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަޖެޓެއް ފޮނުވުން ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 40
"ސިޔާސީ ވާދަ ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ"

ސިޔާސީ ވާދައިގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގައި ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 43
ހުތުބާ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖީދުގެ ފާޑުކިޔުން

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޚުތުބާ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ހަދީސްގެ އެއްބަޔަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2017 27
"ރާއްޖެ-ލަންކާ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް ނެތް"

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

November 10, 2017 10
މީޑިއާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ބްރޯޑްކޮމް: ޝިފާޒް

ދިވެހި މީޑިއާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 18
އީޔޫއަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނުނިންމޭނެ: ނާޒިމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ޕާލިމެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ ކުށް ހީއެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2017 70
ނަޝީދާ އެކު އުޅެން މައުމޫން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ:ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ލަދުފުޅު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 23
އިންތިގާލީ ރައީސާ ހެދި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ:ޕީޕީއެމް

އިންތިގާލީ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

November 08, 2017 57
ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އަޔަކަ ނުދޭނަން: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފައި އެމަނިކުފާނު އަލުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 38
ނިހާނުގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޖެއްސުން ކުރިޔަސް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާނު އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ފާޑު...

November 06, 2017 9
މެމްބަރުން އިހްތިޖާޖުގައި، ޖަލްސާއަށް 13 މިނިޓު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ރިޕޯޓު މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ފާރިސްގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ލިސްޓުގައި އިސް ބޭފުޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމަނައިފި އެވެ.

November 05, 2017 14
ޝާފިއުގެ އޯޑިއޯ ބަލައިނުގަތުމަށް ވަކީލުން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގައި، އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރި އަހުމަދު ޝާފިއުގެ އޯޑިއޯއެއް...

November 05, 2017 57
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އެމެރިކާ-އިންޑިއާ މަޝްވަރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވާރަކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 28
ތިލަދުންމަތިން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއްނެތް: ޝާހިދު

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ހަރު އަޑުން ގޮވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ...

November 03, 2017 15
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ "ކަކުނި" ސަރުކާރެއް: ލަތީފް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ "ކަކުނި" ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރު ބޭޒާރުވެގެން ދިޔައީތީ ހއ. ދިއްދޫން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބޭނެ ވޯޓެއް ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 17
ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނަކީ ގައުމަށް ގޮންޖެހުމެއް: މައުމޫން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހަރުދަނާ، ގައުމީ އަދި ދީނީ މިސްރާބު ގެއްލި ސަރުކާރުގައި ހީނުކުރާ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފައި އޮތުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.