18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
3 ބިލިއަަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދުބާއީން ޕާކިސްތާނަށް ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 22) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ޕާކިސްތާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.