30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ ރާއްޖެ އަަށް އައީ ދުބާއީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި ކަމަށް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަަކަށް އޮކްސިޖަން ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮކްސިޖަން ދީގެން ފަރުވާދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 5
ޕާކިސްތާންގައި މެޑިސިން ކިޔަވާ ހަ ދަރިވަރަކު ރާއްޖެއަށް

ޕާކިސްތާނުގައި މެޑިސިން ކިޔަވާ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 10
ކޮވިޑް-19 ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލުބަލައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ދައުރުގެ ފަހު ހަދިޔާ ސީއެއްސީއަށް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަސީމް އަކްރަމްގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެންމެ ފަހުގެ އެހީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓަށް (ސީއެސްޓީއައި) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 13
"ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޕާކިސްތާނުން ނުބެހޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކާ ބެހި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 19
"ކަޝްމީރުގައި ޖެހިގެން އުޅެނީ ދާޚިލީ މައްސަލައެއް"

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަކީ އެތަނުގެ ދާޚިލީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރާއްޖޭން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 14
އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ސުލްހަވާން ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި

ކަޝްމީރުގައި ޕާކިސްތާނު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ހޯދަން ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 19
އިބޫގެ ދައުވަތު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގަބޫލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
ޕާކިސްތާނުން ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް މެކަނައިޒްޑް (އެލްސީއެމް) އެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ޒަފަރު މަހްމޫދު އައްބާސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 10
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ޕާކިސްތާނުން 30 ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން 30 ލެޕްޓޮޕް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 60
އައްޑޫގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންދަން އެދެފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

April 01, 2018 3
ޕާކިސްތާނާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ޗީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ދައުވަތަކަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ، ސްޓާފް ޖެނެރަލް ގަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ޑްރަގާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކޮށް، 20 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

February 10, 2018 11
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން: ޕާކިސްތާން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ޕާކިސްތާނުން ނުވަންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެ ފްލޯ

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހިންގަން، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެބުރި ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 16
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 14
ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފް އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 18
ޕާކިސްތާނާ އެކު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 25, 2017 19
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ދެންމެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.