21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، އަލުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުން ބްލޮކްކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިން ހޯދަން ހިންގާ ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ނުފެތޭތީ އާއި ބޭއަދަބީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީ އަންގާރަ ދުވަހު ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ.